ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus (YID6001.YM)
Õppeaine kood
YID6001.YM
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus
Õppeaine nimetus inglise k
LIFE - Learning in Interdisciplinary Focused Environment
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
60
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
arvestus
2018/2019 kevadsemestri õppejõud
Hagi Šein ()
Andres Jõesaar ()
Indrek Treufeldt (eesti keel)
Martin Sillaots ()
Indrek Ibrus ()
Mart Reimann (eesti keel)
Margus Vihalem ()
Grigori Utgof ()
Kersten Kattai ()
Mare Merimaa ()
Tiiu Koff ()
Tiina Elvisto ()
Sirje Rekkor (eesti keel)
Tiiu Tammemäe ()
Eve Kiiler ()
Katrin Aava ()
Heili Einasto ()
Kaia Sisask ()
Kai Pata (eesti keel)
Ilona-Evelyn Rannala (eesti keel)
Tiina Vänt (eesti keel)
Merike Ristikivi (eesti keel)
Maris Saagpakk (eesti keel)
Katri-Liis Reimann (eesti keel)
Reeda Tuula (eesti keel)
Aleksandra Ljalikova ()
Linda Kaljundi (eesti keel)
Eve-Liis Roosmaa (eesti keel)
Catlyn Kirna ()
Mari Uusküla ()
Tiit Vaasma ()
Jaanus Terasmaa ()
Liisa Puusepp ()
Vladimir Tomberg ()
Merike Sisask ()
Mart Abel (eesti keel)
Ulrike Plath ()
Zsolt Bugarszki ()
Terry William Mcdonald ()
Lianne Teder ()
Kairi Koort ()
Tiina Pajuste ()
Mikhail Fiadotau ()
Alexander Horstmann ()
James Sunney Quaicoe ()
Merlin Linde ()
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud määramata
Õppeaine eesmärgid
ELU õppeaine eesmärk on toetada üldpädevuste ja meeskonnatööoskuste süvendamist läbi interdistsiplinaarse probleem- või teemapüstituse.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppetegevus toimub 6-8 liikmelistes rühmades. ELU õppeaines moodustavad projektirühma üliõpilased vähemalt kolmelt akadeemiliselt suunalt. Ühe projektiga võib liituda kuni kolm 6-8 liikmelist rühma.

ELU õppeaines teostatakse projekte juhendaja(te) ja üliõpilaste koostööl, mis sisaldab ühise teema või probleemi mõtestamist, eesmärkide püstitamist, tegevuskava koostamist ning selle eesmärgipärast täitmist.

ELU õppeaine raames on soovituslik osaleda järgmistel seminaridel:
Grupitöö edukas toimimine
Projektijuhtimise alusteadmised
Digikeskkondi tutvustav seminar
ELU projekti kommunikatsioon ja turundus
Postri koostamise töötuba

Põhjalikum info kursuse korralduse kohta on esitatud ELU veebilehel elu.tlu.ee.
Iseseisev töö
1. Meeskonnatöö tulemusel valminud ELU kavand;
2. Koostada meeskonnatööna ELU vahekokkuvõte etteantud vormil (semestri vahenädalaks).
3. Osaleda semestri vahenädalal toimuval tagasiside sessioonil.
4. Kirjutada eneserefleksioon meeskonnaliikme rolli täitmisest ja teiste liikmete panusest projekti tegevusse (esitada individuaalselt juhendajale).
5. Koostada meeskonnatööna poster ELU projekti protsessist, tulemustest ja järeldustest.
6. Osaleda meeskonnaga ELU projektide esitluspäeval ja esitada meeskonnatööna valminud loomingulise tegevuse tulemusi.

Iseseisvate tööde sooritamine eeldab aktiivset osalemist kokkulepitud projekti kohtumistel ja meeskonnaliikmena võetud kohustuste täitmist.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane:
• oskab luua seoseid ja analüüsida ELU projektis seatud eesmärke ja nende lahendusvõimalusi nii enda kui teiste erialade perspektiividest lähtudes;
• kasutab ELU projekti elluviimise käigus omandatud uusi erialaseid ja erialade vahelisi teadmisi ning tunneb ära nende rakendamisvõimalused;
• teab ja oskab rakendada projekti- ja meeskonnatöö toimimise põhimõtteid, sh rollide jaotamine, vastutuse võtmine, panustamine grupitöösse ning on omandanud ajajuhtimise oskused;
• analüüsib projekti edenemist ja selle tulemuslikkust, hinnates oma tegevusi kriitiliselt ja kavandades parendusmeetmeid;
• oskab eneserefleksioonis analüüsida oma ja teiste rolli ja vastutust projekti tegevuste ja eesmärkide elluviimisel.
Hindamismeetodid
ELU õppeaine hindamine põhineb eneserefleksiooni analüüsil ning juhendaja poolt läbiviidud projekti kui protsessi vaatluse alusel.
Õppejõud
Kohustuslik kirjandus
ELU ülõpilase ABC
https://docs.google.com/document/d/1BiJmcN7oRpw4i7Rfia-6q7im9AUAUXToggProBo2tTs/edit
Kursuse vastutava õppejõu poolt antud projektitöö, ettevõtlikkuse, meeskonnatöö ning erialane kirjandus.

Literature about project work, entrepreneurship, teamwork and speciality-specific literature.
https://docs.google.com/document/d/1Lyx-BrCiJR1ISzLEzx-EJUB64nroBGZuwAaLtCD0nVk/edit
Lisainfo
Ainesse registreerinud üliõpilasele saadetakse ELU õppeainega seotud korralduslikku infot ELU veebilehel registreeritud e-mailile elu@tlu.ee aadressilt.
Asenduskirjandus
Ei ole võimalik kirjanduse alusel läbida.
Course cannot be passed without active participation in teamwork