ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus (YID6001.YM)
Õppeaine kood
YID6001.YM
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus
Õppeaine nimetus inglise k
LIFE - Learning in Interdisciplinary Focused Environment
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
60
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
arvestus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
ELU õppeaine eesmärk on toetada üliõpilaste üldpädevuste süvendamist ja selle kaudu tõsta õppijate interdistsiplinaarsete probleemide lahendamise pädevuse kujunemist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppetegevus toimub 6 liikmelistes rühmades. ELU õppeaines moodustavad projektirühma üliõpilased vähemalt kolmelt akadeemiliselt suunalt. Ühe projektiga võib liituda kuni kolm 6 liikmelist rühma.

ELU õppeaines teostatakse projekte juhendaja(te) ja üliõpilaste koostööl, mis sisaldab ühise teema või probleemi mõtestamist, eesmärkide püstitamist, tegevuskava koostamist ning selle eesmärgipärast täitmist.

ELU õppeaines osalemist toetavad üliõpilastele mõeldud töötoad ja seminarid.

Põhjalikum info kursuse korralduse kohta on esitatud ELU veebilehel elu.tlu.ee.
Iseseisev töö
1.Meeskonnatöö tulemusel valminud ELU tegevuskava koostamine.
2.Koostada meeskonnatööna ELU vahekokkuvõte etteantud vormil (semestri vahenädalaks).
3.Osaleda semestri vahenädalal toimuval tagasiside sessioonil.
4. Kirjutada individuaalne refleksioon meeskonnaliikme rolli täitmisest ja teiste liikmete panusest projekti tegevusse (esitada individuaalselt juhendajale).
5. Koostada meeskonnatööna ELU projekti portfoolio, mis sisaldab projekti aruannet, tegevuskava, meediakajastust ja hinnangut projektile.
6. Osaleda meeskonnaga ELU projektide esitluspäeval ja esitada meeskonnatööna valminud tegevuse tulemusi.

Iseseisvate tööde sooritamine eeldab aktiivset osalemist kokkulepitud projekti kohtumistel ja meeskonnaliikmena võetud kohustuste täitmist.

Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane:
• loob seoseid ja analüüsib ELU projektis seatud eesmärke ja nende lahendusvõimalusi nii enda kui teiste erialade perspektiividest lähtudes;
• kasutab ELU projekti elluviimise käigus omandatud uusi erialaseid ja erialade vahelisi teadmisi ning tunneb ära nende rakendamisvõimalused;
• rakendab projekti- ja meeskonnatöö toimimise põhimõtteid, sh rollide jaotamine, vastutuse võtmine, panustamine grupitöösse ning on omandanud ajajuhtimise oskused;
• analüüsib projekti edenemist ja selle tulemuslikkust, hinnates oma tegevusi kriitiliselt ja kavandades parendusmeetmeid;
• analüüsib enda ja teiste rolli ja vastutust projekti tegevuste ja eesmärkide elluviimisel.
• tutvustab projekti tulemusi erinevaid meediakanaleid kasutades sidusrühmadele ja/või avalikkusele
Hindamismeetodid
ELU õppeaine hindamine põhineb kohustuslike tööde alusel (ELU projekti tegevuskava ja kommunikatsiooni planeerimine, projekti vahekokkuvõtte koostamine ja esitamine, semestri vahenädalal toimuval tagasiside sessioonil osalemine, ELU projekti portfoolio koostamine, ELU projekti tulemuste esitlemine, individuaalse refleksiooni kirjutamine).
Õppejõud
Lisainfo
Ainesse registreerinud üliõpilasele saadetakse ELU õppeainega seotud korralduslikku infot ELU veebilehel registreeritud e-mailile elu@tlu.ee aadressilt.

ELU õppeainega liitunud üliõpilasele saadetakse ELU veebilehel registreeritud e-mailile kutse liituda kõigile üliõpilastele mõeldud Moodle kursusega “YID6001.YM ELU õppeaine õpikeskkond / LIFE course learning environment”, kus:
• jagatakse ELU õppeainega seotud üldist infot
• on kättesaadavad ELU õppeainet toetavadd materjalid (ELU kontseptsioon, üliõpilase ABC, eelarve kasutamise juhend, kohustuslike tööde juhendid).
• esitatakse ELU kohustuslikud tööd
• toimub registreerimine töötubadesse/seminaridele, vahenädala tagasiside sessioonile ja ELU esitluspäevale

Lisainformatsioon ELU õppeaine koordinaatorilt elu@tlu.ee.
Asenduskirjandus
Ei ole võimalik kirjanduse alusel läbida.
Course cannot be passed without active participation in teamwork