Ajalugu
Õppekava kood
AIAJM.HT
Õppekava kuraator
Kaarel Vanamölder
HTMi õppekava kood
1687
Õppekavaversiooni kood
AIAJM/19.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Ajalugu
Õppekava nimetus i.k.
History
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
humanitaaria
Õppekavarühm
Ajalugu ja arheoloogia
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse magister (ajalugu)
Õppekava eesmärgid
- Luua tingimused ajaloolase, kunstiajaloolase või arheoloogina töötamiseks vajalike teadmiste, oskuste ja vilumuste kujunemiseks; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab süvateadmisi ajalooteaduse, visuaalkultuuri või arheoloogia teooriatest, uurimissuundadest ja -meetoditest Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
78.0
Vabaained
12.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0