Andragoogika
space
Õppekava kood
KAANB.HR
Õppekava juht
Katrin Karu
HTMi õppekava kood
1544
versiooni kood
KAANB/24.HR
Instituut / kolledž
HR - Haridusteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Andragoogika
Õppekava nimetus i.k.
Adult Education
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Kasvatusteadus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalused elukestva õppe, hariduse-, sh täiskasvanuhariduse valdkonna ja täiskasvanu õppimise teoreetiliste käsituste ja seisukohtade mõistmiseks, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- mõistab, seostab ja hindab kriitiliselt elukestva õppe, hariduse-, Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, sh. sooritama kõik kohustuslikud õppeained ning sooritama bakalaureuseeksami. Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
18.0
Erialaained
138.0
Vabaained
18.0
Lõpueksam
6.0
Kokku
180.0
space
space
space
space