Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja
space
Õppekava kood
KUIKM.LT
Õppekava kuraator
Ene Lind
HTMi õppekava kood
164237
Õppekavaversiooni kood
KUIKM/22.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja
Õppekava nimetus i.k.
Teacher of Technology Education
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Aineõpetajate koolitus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureuse kraad/rakenduskõrghariduse diplom käsitöö ja kodunduse, töö- ja tehnoloogiaõpetuse või integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö erialal või neile vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse magister
Õppekava eesmärgid
Luua võimalused akadeemilise hariduse omandamiseks kasvatusteaduste ja õpetajakoolituse valdkonnas käsitöö ja kodunduse või töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja erialal, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- teab kasvatusteaduslikke, eriala, aine- ja didaktikaalaseid põhimõisteid, -teooriaid ja uurimismeetodeid Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Erialaained
30.0
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained
27.0
Ainedidaktika
15.0
Praktika
24.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
18.0
Kokku
120.0
space
space
space
space