ELU projekti juhendamine (YID6002.YM)
Õppeaine kood
YID6002.YM
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
ELU projekti juhendamine
Õppeaine nimetus inglise k
Supervision of LIFE Project
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
60
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
arvestus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
ELU projekti juhendamise aine eesmärk on toetada üldpädevuste, eelkõige juhtimis- ja meeskonnatööalaste pädevuste kujundamist ja arendamist ning interdistsplinaarsete probleemide mõtestamist ja lahendamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
ELU projekti juhendamise õppeaine toetab ELU projektide jätkusuutlikkust konkreetse teema sügavuti omandamisel ning seostatuna reaalse elu kontekstis.

Üliõpilane juhendab ELU (YID6001.YM) projekti, millega on liitunud 6 üliõpilast vähemalt kolmelt erinevalt erialalt. Juhendamist toetab ülikoolipoolne mentor-õppejõud. Juhendav üliõpilane on kas ELU projekti idee autoriks või jätkab varasemal semestril algatatud ELU projekti juhendamist. Kursuse täpset korraldust kirjeldatakse ELU veebilehel elu.tlu.ee.

ELU projekti juhendamise õppeaine raames on tungivalt soovituslik osaleda järgmistel seminaridel (täpsem info elu.tlu.ee -> menüüribast valida "ELU kalender"):
1. ELU õppeaine infoseminar
2. Grupitöö edukas toimimine
3. Projektijuhtimine ELUs
4. Kaasaegsed digivahendid meeskonnatöös
5. Kuidas kõnetada meediat?
6. Andmekogumise metoodika seminarid
Pikem loetelu seminaridest/töötubadest on leitav õpikeskkonnast Moodle (kursuse nimi: YID6001.YM ELU õpikeskkond / LIFE learning environment)
ja ELU veebilehe kalendrist elu.tlu.ee/calendar
Iseseisev töö
ELU projekti juhendamise õppeaine iseseisvad kohustuslikud tööd:
1. Juhendada meeskonnatöö protsesse projekti kavandi planeerimisel ja tegevuste elluviimisel kuni kaitsmiseni.
2. Juhendada ELU projekti meeskonda ELU vahekokkuvõtte ankeedi koostamisel.
3. Osaleda semestri vahenädalal toimuval tagasiside sessioonil koos oma projekti meeskonnaga (toimuvad semestri vahenädalal);
4. Esitada kaks eneserefleksiooni juhendaja rolli täitmisest (üks vahenädalaks ja teine ELU projekti esitluse ajaks). Eneserefleksioonis analüüsida enese kui ELU meeskonna juhendaja rolli ja kohustuste täitmist ning oma meeskonna liikmete panust meeskonna tegevusse.
5. Juhendada projekti meeskonda ELU projekti portfoolio valmimisel.
6. Osaleda ELU projekti esitluspäeval koos meeskonnaga.

Üliõpilane esitab individuaalselt kaks eneserefleksiooni mentor-õppejõule.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane:
• tunneb ära interdistsiplinaarse probleemi, püstitab eesmärke ning loob distsipliinide vahelisi seoseid;
• suudab kriitiliselt hinnata erinevate distsipliinide asjakohasust kindla teema/probleemi suhtes;
• omab teadmisi projektijuhtimise efektiivsetest töömeetoditest, sh eesmärkide seadmine, ajaplaneerimine, ülesannete jagamine, eelarve ja ressursside juhtimine, kvaliteedi tagamine ning kontrollimehhanismide rakendamine;
• oskab mõtestada enda tegevust ja peegeldada oma arusaamist teiste käitumise kohta.
Hindamismeetodid
Kujundav hindamine üliõpilase enesereflektsioonidele ning mentorõppejõu-poolne hinnang projekti juhtimise protsessile.
Õppejõud
Lisainfo
Ainesse registreerinud üliõpilasele saadetakse ELU õppeainega seotud korralduslikku infot ELU veebilehel registreeritud e-mailile elu@tlu.ee aadressilt.
Asenduskirjandus
Ei ole võimalik kirjanduse alusel läbida.
The course cannot be passed without active participation in teamwork.