Liiklusohutus
Õppekava kood
HKLOR.HK
Õppekava kuraator
Heli Ainjärv
HTMi õppekava kood
84838
Õppekavaversiooni kood
HKLOR/18.HK
Instituut / kolledž
HK - Haapsalu kolledž
Õppekava nimetus e.k.
Liiklusohutus
Õppekava nimetus i.k.
Traffic Safety
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
rakenduskõrgharidusõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus
Õppekavagrupp
sotsiaalteadused
Õppekavarühm
Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave, mujal liigitamata
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon;mootorsõiduki juhiloa olemasolu (või taotlemisel); Kuva rohkem...
Antavad kraadid
rakenduskõrgharidusõppe diplom
Õppekava eesmärgid
Luua võimalused:
Süstemaatilise ja katkematu liiklusohutushariduse tagamiseks;
Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb liiklusohutuse teoreetilisi ja metodoloogilisi aluseid Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
18.0
Erialaained
110.0
Praktika
30.0
Vabaained
16.0
Lõputöö
6.0
Kokku
180.0