Ajalugu
space
Õppekava kood
AIAJB.HT
Õppekava kuraator
Kaarel Vanamölder
HTMi õppekava kood
3040
Õppekavaversiooni kood
AIAJB/23.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Ajalugu
Õppekava nimetus i.k.
History
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
humanitaaria
Õppekavarühm
Ajalugu ja arheoloogia
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalused laiapõhjaliseks üldhumanitaarseks ettevalmistuseks ajalooteadustes (sh kunstiajaloos ja arheoloogias); Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab esmaseid teadmisi ajaloolase ametis töötamiseks
- defineerib ja kirjeldab inimühiskonna arengu põhietappe ja valdab ajalooalast baasterminoloogiat.
Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
18.0
Erialaained
144.0
Vabaained
12.0
Lõpueksam
6.0
Kokku
180.0
space
 • +
     PEAERIALA: Ajalugu
 • +
     KÕRVALERIALA MOODUL: Ajalugu
 • +
     KÕRVALERIALA MOODUL: Digihumanitaaria
 • +
     KÕRVALERIALA MOODUL: Kultuuri- ja keskkonnaajalugu
 • +
     KÕRVALERIALA MOODUL: Ühiskonnaõpetus
space
space
space