Majandus- ja kommunikatsioonivõrgustikud (AIG6341.HT)
Õppeaine kood
AIG6341.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Majandus- ja kommunikatsioonivõrgustikud
Õppeaine nimetus inglise k
Networks of Trading and Communication
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kujundada teadmised ja luua eeldused mõistmaks Eesti majanduse arengut üldeuroopalikul taustal, aga ka selle mõjudest muudes eluvaldkondades (kultuur, mentaliteet jms.) viikingiajast varauusajani.
Kursus vaatleb kaubandus- ja kommunikatsioonivõrgustike kujunemist ning arenguid, selgitades nende abil kultuurimõjude edasikandumist ajas ja ruumis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Euroopa majanduse arengu põhijooned rõhuga Eesti lähematele naabritele: Saksamaale, Skandinaaviale, Venemaale.
Põllumajandus, tööstus, rahandus, kaubandus.
Kommunikatsioonivõrgustikud viikingiajal, kaubateed ning nende mõju kohalikule kultuurile.
Majandus hansaajal. Kaubandus: Hansa, selle teke, Liivimaa lülitumine sinna, siinsete keskuste roll hansakaubanduses. Linnade teke ja roll Liivimaa majanduselus, tsunftid, gildid, linnamajandus.
Sisekaubandus, maa ja linna suhted.
Rahandus: mündisüsteemid, sise- ja välismaine rahakasutus, ülekanded.
Uusaja majandus ning kaubandus. Uued tootmisharud ja –viisid. Madalmaade ja Inglismaa esiletõus ja Hansa liidu lagunemine. Postiteenistuse ning -teedevõrgustiku kujunemine, trükikunst ning varauusaegne kommunikatsioonirevolutsioon.
Iseseisev töö
Iseseisev töö hõlmab kohustusliku kirjanduse lugemist, essee kirjutamist õppejõuga kooskõlastatud teemal.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinu
- tunneb Eesti majandusajaloo arengulisi põhijooni ja etappe.
- oskab näha Eesti majandust üle-euroopalises kontekstis.
- oskab analüüsida kaubandus- ja kommunikatsioonivõrgustike vahendavaid rolle ajaloolises võtmes
Hindamismeetodid
Kirjalik eksam
Õppejõud
Dotsent Kaarel Vanamölder
Asenduskirjandus
Helen Clarke & Björn Ambrosiani. Towns in the Viking Age. Leicester: Leicester University Press, 1995.
Wolfgang Behringer, Im Zeichen des Merkur. Reichspost und Kommunikationsrevolution in der Frühen Neuzeit. (=Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, Bd. 189), Vandenhoeck & Ruprecht 2003.
Johann Callmer. The archaeology of the early Rus’ c. A. D. 500-900. Medieval Scandinavia, 13/2000, 7-63.
Richard Hodges. Dark Age Economics. The Origins of Towns and Trade AD 600-1100. Second edition. London: Duckworth 1989.
Vilho Niitemaa. Der Binnenhandel in der Politik der livländischen Städte im Mittelalter. — Annales Academicae Scientiarum Fennicae B 76. 2. Helsinki 1952.
Toomas Karjahärm Ajaloolase käsiraamat. Tallinn
Eesti ajalugu II köide: Eesti keskaeg. Tartu 2012.

Anu Mai Kõll. Majandusajaloo metodoloogiast // Ajaloolise tõe otsinguil, 2. Tallinn, 2000, lk. 83-92.
Marika Mägi. Viking Age and early mediaval Eastern Baltic between the West and the East. - Steinar Imsen (ed.) Taxes, tributes and tributary lands in the making of the Scandinavian kingdoms in the Middle Ages. „Norgesveldet“, Occasional papers No. 2. Tapir Academic Press. Trondheim 2011. 189-233.