Digitaalne kultuuriloome (HIK6087.HT)
space
Õppeaine kood
HIK6087.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Digitaalne kultuuriloome
Õppeaine nimetus inglise k
Digital Cultural Practices
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Piret Viires (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on anda teadmisi digitaalse kultuuriloome võimalustest ja eripäradest.
Luua võimalused teadmiste omandamiseks digitaalse kirjanduse, sotsiaalmeedia audiovisuaalse sisuloome ja arvutimängude ajaloolise arengu, eri liikide ja avaldumisvormide kohta.
Anda teadmised võimaluste kohta, kuidas teoreetiliselt analüüsida digitaalse kultuuriloome eri liike.
Anda oskused analüüsida seminarides erinevaid digikultuuri näiteid.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse jooksul tutvustatakse digitaalse kultuuriloome erinevaid võimalusi ja analüüsitakse muutusi, mis on toimunud kultuuriloomes seoses arvutitehnoloogiliste arengutega. Arutletakse ka võimalike arengusuundade ja tulevikuprognooside üle.
Digitaalse kirjanduse valdkonnas käsitletakse digitaalse kirjanduse ajalugu, vaadeldakse ja analüüsitakse erinevaid hüper- ja kübertekste (sh on-line romaanid, cave-poetry), fan fiction’it, osaluskultuuri avaldumist veebipõhiste kirjandusnähtuse puhul (blogid, kirjandusportaalid, Facebook, Twitter (X), Instagram). Tutvutakse digitaalse kirjanduse uurimise erinevate teoreetiliste võimalustega.
Arvutimängude valdkonnas käsitletakse arvutimängude, mängužanride ja mängu-uuringute ajalugu, arvutimängude uurimise viise (sh ludoloogia, narratoloogia), tutvustatakse peamisi teoreetilisi raamistikke mängude humanitaarteaduslikuks uurimiseks. Vaadeldakse ka tehisintellekti ja arvutuslikku loovust.
Sotsiaalmeedia audiovisuaalse sisuloome valdkonnas käsitletakse sisuloome ja sisulooja kui nähtuse kujunemist, sellega kaasnevate normide ja tegevuse mõtestamise viiside (nt tööna, eneseavastamisena, hobina, loominguna) muutumist ajas, vaadeldakse ja analüüsitakse spetsiifilisi audiovisuaalse sisu liike (pildi-, ja audiomeemid, erinevad lühivideo žanrid, erinevad pildižanrid) ning nende mõtestamiseks ja uurimiseks kasutatavaid teaduslikke mõistestikke. Käsitletakse osaluskultuuri avaldumist sotsiaalmeedia multimodaalse sisuloome kontekstis.
Üliõpilased läbivad kursuse jooksul kolm seminari, kus analüüsitakse grupitööna digitaalse kirjanduse, arvutimängude ja sotsiaalmeedia audiovisuaalse sisuloome erinevaid näiteid. Lisaks läbivad üliõpilased tulevikuvisoonide lõpuseminari.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab süsteemset ülevaadet ja laiapõhjalisi teadmisi digitaalse kultuuriloome võimalustest ja eripäradest;
- omab teadmisi digitaalse kirjanduse, sotsiaalmeedia audiovisuaalse sisuloome ja arvutimängude ajaloolise arengu, eri liikide ja avaldumisvormide kohta;
- tunneb digitaalse kultuuriloome eri liikide teoreetilisi analüüsivõimalusi;
- oskab digitaalse kultuuriloome eri liike analüüsida.
Õppejõud
Piret Viires
space