Kvantitatiivne digihumanitaaria (IFI6221.DT)
Õppeaine kood
IFI6221.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Kvantitatiivne digihumanitaaria
Õppeaine nimetus inglise k
Quantitative Digital Humanities
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused teadmiste ja oskuste kujunemiseks digitehnoloogia kvantitatiivsete analüüsimeetodite valdkonnas.
Luua eeldused praktiliste oskuste kujunemiseks digitaalse uurimistöö tehnikatest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kirjeldava statistika meetodite omandamine praktiliste näidete abil, kasutades sisendeid erisuguses vormingus allikatest. Andmete filtreerimine ja teisendamine paremini uuritavaks muutmiseks. SQL käsklused, XML vahendid.
Statistika põhimõisted ning nende kasutamine andmete iseloomustamisel.
Erinevuse tähtsuse hindamine 2x2 andmetabeli põhjal
Andmestike erinevuste ja sarnasuste leidmine sagedustabelite hii-ruut testi abil. Selle rakendused keeleteaduses, folkloristikas, ajaloos jm.
Kirjete rühmitamine metaandmete järgi.
Tunnuste grupeerimine. Sõltuvuste leidmine tunnuste vahel. Seose modelleerimine lineaarsena. Muu kujuga seosenäiteid.
Histogrammi abil andmete jaotuse nägemine
Normaaljaotuse omadused, andmestiku jaotuse võrdlemine normaaljaotusega. Näited näitajatest, mis alluvad normaaljaotusele rohkem ja nendest, mis vähem. Keskväärtuse ja standardhälbe abil kumulatiivsete väärtuste ennustamine. Tavaliste ja erakorraliste kõikumiste avastamine tekstide sõnasageduste juures.
Keskväärtuste võrdlemine t-testi abil.
Kokkuvõtete eelnev väljaarvutamine DataCube’i abil.
Iseseisev töö
Tunnis ettevõetud teemade ja näidete kodune läbi mängimine teiste andmete peal.
Õppeaine õpiväljundid
Oskab kasutada kvantitatiivseid meetodeid humanitaarvaldkonna analüüsiks.
Tunneb kvantitatiivsete meetodite kasutusvaldkondi.
Oskab valida sobiva meetodi vastavalt olukorrale.
Suudab hinnata tehtavate järelduste täpsust ning seda mõjutavaid tegureid.
Hindamismeetodid
Nädalatööd vastavalt läbitud teemadele.
Kaks kontrolltööd.
Seminar.
Õppejõud
Jaagup Kippar
Kohustuslik kirjandus
Baayen, R. H. A Practical Introduction to Statistics
http://minitorn.tlu.ee/~jaagup/kool/java/kursused/17/xmlrak/baayenCUPstats.pdf
Asenduskirjandus
Kursust ei saa sooritada asenduskirjanduse põhjal.