Kvantitatiivne digihumanitaaria (IFI6221.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6221.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Kvantitatiivne digihumanitaaria
Õppeaine nimetus inglise k
Quantitative Digital Humanities
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Jaagup Kippar (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused teadmiste ja oskuste kujunemiseks digitehnoloogia kvantitatiivsete analüüsimeetodite valdkonnas.
Luua eeldused praktiliste oskuste kujunemiseks digitaalse uurimistöö tehnikatest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kirjeldava statistika meetodite omandamine praktiliste näidete abil, kasutades sisendeid erisuguses vormingus allikatest. Andmete filtreerimine ja teisendamine paremini uuritavaks muutmiseks. SQL käsklused, XML vahendid.
Statistika põhimõisted ning nende kasutamine andmete iseloomustamisel.
Erinevuse tähtsuse hindamine 2x2 andmetabeli põhjal
Andmestike erinevuste ja sarnasuste leidmine sagedustabelite hii-ruut testi abil. Selle rakendused keeleteaduses, folkloristikas, ajaloos jm.
Kirjete rühmitamine metaandmete järgi.
Tunnuste grupeerimine. Sõltuvuste leidmine tunnuste vahel. Seose modelleerimine lineaarsena. Muu kujuga seosenäiteid.
Histogrammi abil andmete jaotuse nägemine
Normaaljaotuse omadused, andmestiku jaotuse võrdlemine normaaljaotusega. Näited näitajatest, mis alluvad normaaljaotusele rohkem ja nendest, mis vähem. Keskväärtuse ja standardhälbe abil kumulatiivsete väärtuste ennustamine. Tavaliste ja erakorraliste kõikumiste avastamine tekstide sõnasageduste juures.
Keskväärtuste võrdlemine t-testi abil.
Kokkuvõtete eelnev väljaarvutamine DataCube’i abil.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab kasutada kvantitatiivseid meetodeid humanitaarvaldkonna analüüsiks;
- tunneb kvantitatiivsete meetodite kasutusvaldkondi;
- oskab valida sobiva meetodi vastavalt olukorrale;
- suudab hinnata tehtavate järelduste täpsust ning seda mõjutavaid tegureid;
Õppejõud
Jaagup Kippar
space