Tehnoloogia ja ühiskond (IFI6219.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6219.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Tehnoloogia ja ühiskond
Õppeaine nimetus inglise k
Technology and Society
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Marianne Paimre (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
• Kujundada ülevaade tehnoloogia ja meedia teoreetilistest alustest ning kommunikatsiooni võimalustest digiühiskonnas.
• Aidata saavutada valmisolek mõtestamaks digitehnoloogiat ja digitaalset meediat, nende rolli kultuuris ning ühiskonnas.
• Võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist analüüsimaks tehnoloogia ja meedia sotsiaalset, ajaloolist ja kultuurilist arengut ühiskonnas.
• Luua eeldused mõistmaks digitehnoloogia arengusuundi, nendest tulenevaid võimalusi ning väljakutseid ühiskonnas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppeaine sisu lühikirjeldus (eesti k) Tehnikafilosoofia: Filosoofilised koolkonnad (instrumentalism, determinism, substantivism, kriitiline teooria), tehnoloogia sotsiaal-kultuuriline areng.

Tehnoloogia ja inimene: Inimese suhestumine tehnoloogiaga, tehnoloogia aktsepteerimise ja omaksvõtu mudelid, transhumanismi vaatekohad, tehismõistusega seotud väljavaated ja ohud, eetilised ja moraalsed aspektid.

Digiühiskond ja digitaalne meedia: Digitaalne revolutsioon, massikommunikatsioonist digitaalsesse kommunikatsiooni, meedia ja tehnoloogia kommunikatsiooni teooriad, profimeedia vs. igameheajakirjandus, digiühiskond ja digitaalne ebavõrdsus.

Andmeühiskond: Infosüsteemide areng, digitaalsed ökosüsteemid, riiklik infopoliitika, infosüsteemid ja e-teenused, suurandmed, andmekaitse, digitaalsed mäluasutused. Visiit Statistikaametisse või Riigi Infosüsteemi Ametisse.

Digitaalne kodanik: Privaatsus vs. elektrooniline jälgimine, tehnosõltuvus ja identiteet, tähelepanu kui tänapäeva valuuta, autorlus, autoriõigus.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet erinevatest tehnoloogia ja meediaga seotud teooriatest ning filosoofilistest koolkondadest;
- oskab mõtestada digitehnoloogia ja –meedia rolli ning mõju kultuuris ja ühiskonnas;
- oskab analüüsida tehnoloogia ja meedia sotsiaalset, ajaloolist ja kultuurilist arengut ühiskonnas;
- teab digitehnoloogia arengusuundi, nendest tulenevaid võimalusi ning väljakutseid;
- mõistab digitehnoloogia ja-meediaga seotud eetilisi ja moraalseid dilemmasid.


Õppejõud
Marianne Paimre
space