Tehnoloogia ja ühiskond (IFI6219.DT)
Õppeaine kood
IFI6219.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Tehnoloogia ja ühiskond
Õppeaine nimetus inglise k
Technology and Society
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Terje Väljataga (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kujundada ülevaade tehnoloogia teoreetilistest alustest ning filosoofilistest koolkondadest.
Aidata saavutada valmisolek mõtestamaks digitehnoloogiat ja selle rolli kultuuris ning ühiskonnas.
Võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist analüüsimaks tehnoloogia sotsiaalset, ajaloolist ja kultuurilist arengut ühiskonnas.
Luua eeldused mõistmaks digitehnoloogia arengusuundi, nendest tulenevaid võimalusi ning väljakutseid ühiskonnas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tehnoloogia filosoofilised koolkonnad (instrumentalism, sotsiaalne ja tehnoloogiline determinism, sotsiaal-ajalooline lähenemine jt) ning digitehnoloogia mõtestamine läbi erinevate tehnoloogia teooriate.
Tehnoloogia sotsiaal-kultuuriline areng, sealjuures erinevate praktikate ja sotsiaal-tehniliste režiimide kujunemine ja muutumine.
Digitehnoloogia ja digiteerimise roll ning selle mõju erinevatele ühiskondlikele ja kultuurilistele protsessidele.
Tehnosõltuvus ja identiteet digitaalses ühiskonnas. Digitehnoloogia arengusuunad, võimalused ja väljakutsed, müüdid ja tunnetuslik dünaamika.
Tehismõistusega seotud väljavaated ja ohud, post- ja transhumanismi teooriad.
Iseseisev töö
Õpiplaani koostamine, kirjanduse lugemine ja selle üle kirjalik arutlemine, valitud kultuuri sotsiaal-tehnoloogilise arengu analüüs grupitööna.
Õppeaine õpiväljundid
Omab ülevaadet erinevatest tehnoloogia teooriatest ja filosoofilistest koolkondadest ning oskab mõtestada digitehnoloogiat kui nähtust ühiskonnas.
Mõistab digitehnoloogia rolli ja selle mõju kultuuris ja ühiskonnas.
Suudab etteantud mudeli järgi analüüsida valitud kultuuri sotsiaal-tehnoloogilist arengut.
Teab digitehnoloogia arengusuundi, nendest tulenevaid võimalusi ning väljakutseid.
Tunneb tehismõistusega seotud probleeme ja võimalusi.
Hindamismeetodid
Õpiplaani koostamine ja selle esitlemine/kaitsmine: 25%
Kirjanduse lugemine ja selle üle arutlemine: 25%
Osalemine seminarides: 25%
Grupitöö: 25%
Õppejõud
Terje Väljataga