Kvalitatiivne digihumanitaaria (IFI6222.DT)
Õppeaine kood
IFI6222.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Kvalitatiivne digihumanitaaria
Õppeaine nimetus inglise k
Qualitative Digital Humanities
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
Jaagup Kippar (eesti keel) e-toega kursus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused teadmiste kujunemiseks digihumanitaaria kvalitatiivseid analüüsimeetodide valdkonnas, õppida tundma nende eeliseid ja võimalusi.
Luua võimalused praktiliste oskuste kujunemiseks digitaalse uurimistöö tehnikatest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Uurimistulemuste visualiseerimine, kahemõõtmeliste levinumate jooniste esitamine. Andmete võrdlemine tabelite ja jooniste abil. Ohukohad võrdlustel. Näiteid olukordadest, kus samade võrreldavate algandmete puhul on eri meetodite abil võimalik jõuda märgatavalt erinevate ning mõnikord pealtnäha vastakate erinevusteni. Tulemuste võrdlemine triangulatsiooni abil.
Joonisetüüpide ühendamine, jooniste, skeemide ja juurdekuuluvate kommentaaride abil loo jutustamine. Joonisteseeria või animatsiooni koostamine näitamaks vahekordade teisenemist aja või mõne muu parameetri muutumisel.
Geograafiliste andmete kasutamine. Digitaalsete kontuurkaartide täitmine asukohapõhiste andmetega. Kaartide muutmine ülevaatlikuks erisuguste suurendusastmete puhul.
Kaardirakenduste tehnilised võimalused. Olemasolevate lahenduste installeerimine, konfigureerimine, liigse müra eemaldamine, lihtsate täienduste lisamine.
Info esitamine ruumiliselt jooniste, videode ja juhitavate animatsioonidena. Kolmemõõtmelistest süsteemidest kahemõõtmeliste väljavõtete tegemine. Andmete sisestamine olemasolevatesse lahendustesse. Valmissüsteemide installeerimine, seadistamine, täiendamine. Andmete visualiseerimise keskkonnad.
Andmete põhjal mudelite koostamine. Lihtsustuste teadlik tegemine ning nende arvestamine tulemuste tõlgendamisel. Mudelite loomine ja kontrollimine etappide kaupa keerukust ja detailsust suurendades
Kvalitatiivse käsitluse näited ajaloos - samade sündmuste puhul märgatavalt erinevad seisukohad ja nende põhjendused.
Iseseisev töö
Andmestiku põhjal kümnekonna eri tüüpi joonise koostamine koos selgitustega, et mida sellisel kujul hea näidata on.
Andmestiku põhjal eri aspekte välja tuues ja jooniseid koostades vähemalt kahe märgatavalt erineva vaatenurga välja toomine.
Andmestikus puuduvaid andmeid mitmel moel interpreteerides näitamine, kuivõrd erinevate järeldusteni on võimalik jõuda
Olukorra muutumist ajas käsitleva animatsiooni loomine
Kolmemõõtmelise joonise koostamine
Digitaalse kaardilahenduse koostamine eri mõõtkavu arvestades ning detaile tähtsuse järgi välja tuues
Arvestustööna ühe isiku kohta tutvustava loo koostamine kasutades temaga seotud kättesaadavaid arhiivimaterjale ning illustreerides neid jooniste ja arvutustega. Kursusekaaslase arvestustöö analüüs.
Õppeaine õpiväljundid
Teab digihumanitaaria valdkonnas kasutatavaid levinumaid kvalitatiivseid uurimismeetodeid.
Oskab nende abil uuritavat nähtust mitmekülgselt kirjeldada ja analüüsida.
Oskab kvalitatiivsete meetodite abil tuua välja varjatud seoseid ning kontrollida nende olemasolu ja tugevust triangulatsiooni abil.
Hindamismeetodid
Iseseisvate tööde loetelus olevate lahenduste esitamine ja kaitsmine.
Seminar.
Arvestustööde esitlemine ja analüüs väiksemas rühmas.
Õppejõud
Jaagup Kippar
Kohustuslik kirjandus
Liina-Mai Tooding
Andmete analüüs ja tõlgendamine sotsiaalteadustes, TÜ kirjastus 2015
Andmete esitamisega seotud peatükid.

Kihnu regilaulud. Vana Kannel 7:1. Koostanud ja toimetanud Ottilie
Kõiva, Ingrid Rüütel 1997. Sissejuhatav osa.

Üldise maateaduse alused, Stanislav Kalesnik. 1961, Tallinn. Üldiste
geograafiliste seaduspärasuste osa.

R-tutor, kvalitatiivse andmeanalüüsi osa
http://www.r-tutor.com/elementary-statistics/qualitative-data
Asenduskirjandus
Kursust ei ole võimalik sooritada asenduskirjanduse põhjal.