Ettevõtlus ja majandus (RIM6101.YK)
Õppeaine kood
RIM6101.YK
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Ettevõtlus ja majandus
Õppeaine nimetus inglise k
Entrepreneurship and Economics
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
42
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Indrek Saar (inglise keel) tavaline kursus
Kristo Krumm (eesti keel) tavaline kursus
Jakub Dostal (inglise keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused ettevõtluse ning majandusalaste teadmiste tundmaõppimiseks, toetada üliõpilaste arengut osalemaks ühiskonnas majandusküsimuste arutelul ning mõistmaks ettevõtluse ja ettevõtjate rolli ühiskonnas. Tutvustada põhilisi makromajanduslikke näitajaid ning andmete allikaid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse käigus käsitletakse järgmini teemasid: 1)Ressursside nappus, alternatiivkulu, turg nõudlus ja pakkumine. 2) Ettevõtte roll majanduses. 3) Ettevõtluse vormid sh sotsiaalne ettevõtlus. 4) Ettevõtte alustamine, ettevõtte, toote ja teenuse elutsükkel, 5) ettevõtjaks olemine, riskid ja eelised ja vastutus. 6) Äriplaani roll ettevõtte alustamisel, äriplaani põhilised osad (sh finantskavandamine) 7)Äriplaani esitamise erinevad vajadused, pank, töötukasssa, erainvestor. 8) Head äriplaani koostamise praktikad. 9) Majanduspoliitika ja valitsuse roll majanduses. 10) Rahvamajandus, tulude ja kulude ringkäik, kogunõudlus ja kogupakkumine. 11) SKP, majandustsüklid 12) Raha ja monetaarpoliitika. 13) Töötus ja inflatsioon. 14)Riigieelarve tulude ja kulude kujunemine. 15) Eesti fiskaalpoliitika
Iseseisev töö
Orienteeruv iseseisva töö maht: 14 nädalat, 8 tundi nädalas
iseseisev tööd õppematerjalidega ning kirjalike ülesannete lahendamine.

Õppeaine õpiväljundid
Saab aru ettevõtluse ja ettevõtja olemusest, äriplaani koostamise rollist ja põhimõtetest;
Oskab anlüüsida äriideed, tunneb äriplaani koostamise etappe;
Teab põhilisi majanduse alusmõisteid ja mõistab majanduse toimimise põhilisi mehhanisme.
Oskab orienteeruda põhilistes makromajanduslikes näitajates, suudab leida sellekohast informatsiooni ning andmeid esitada ja analüüsida.
Hindamismeetodid
Kirjalik töö äriplaani idee analüüs ja kirjeldus lähtuvalt äriplaani koostamise struktuurist ning majanduslastele küsimusetele vastamine testi vormis.
Õppejõud
Anneli Kommer, Kristo Krumm, Indrek Saar
Asenduskirjandus
Kerem, K.; Randveer, M. Mikro-ja makroökonoomika põhikursus, 2001;
D.Eerma, R.M.Wrobel. Majanduspoliitika alused. TÜ kirjastus 2012
Stabiilsusprogramm http://www.fin.ee/el-majanduskoordinatsioon-euroopa-semester