Digihumanitaaria tehnoloogiad (IFI6218.DT)
Õppeaine kood
IFI6218.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Digihumanitaaria tehnoloogiad
Õppeaine nimetus inglise k
Technologies of Digital Humanities
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
Jaagup Kippar (eesti keel) e-toega kursus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused humanitaariavaldkonna suundade juures digitehnoloogiliste abivahendite kasutamiseks ja nende loomiseks.
Luua eeldused praktiliste algoskuste kujunemiseks programmeerimise valdkonnas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tekstiredaktorite võimalused lähtetekstidest ülevaate saamiseks ning nende ülevaatlikumaks kohendamiseks.
Välistest allikatest saabunud tekstide ja muude andmete puhastamine mugavamaks töötluseks.
Veebikeskkonnast struktuurse andmestiku kopeerimine wget-i abil ja saabunud failide töötlemine.
Regulaaravaldiste kasutamine asenduskäskude juures. Tabelarvutussüsteemide vahendid ülevaadete ja kokkuvõtete loomiseks.
Makrode koostamine sagedaste lühikeste tegevuste automatiseerimiseks. Makrod töölaua- ning veebipõhise kontoritarkvara juures.
Andmebaasisüsteemide ülesehitus. Relatsioonilisel kujul andmed ning nendest kokkuvõtete tegemine. Andmete järjestamine, filtreerimine, grupeerimine, tulemuste arvutamine üksikridade ning gruppide kaupa. Andmetabelite sidumine, päringud seotud tabelitest.
Programmeerimise põhimõisted ja -tõed. Tekstilistest andmetest seaduspärade leidmine programmeerimise vahenditega.
Tekstide, andmestike ja programmikoodi eraviisiline ja ühine koostamine versioonihaldussüsteemi (nt git) abil.
Semantiline veeb: semantilise veebi arendamise tehnoloogiad.
Iseseisev töö
Veebisaidilt tekstiandmete eraldamine.
Suhteliste sageduste ning nende kaudu sarnasuste ja erinevuste leidmine.
Temaatilistelt lehtedelt andmete eraldamine töödeldaval kujul.
Eri vormingutes andmetest vajaliku eraldamine.
Andmete vormindamine tabelarvutuseks sobivaks. Väärtuste teisendamine, kokkuvõtete arvutamine.
Olemasolevale relatsioonilisele andmebaasile andmete lisamine, päringute tegemine. Relatsioonilise andmemudeli loomine vastavalt olemasolevatele andmetele, päringud vastavalt vajalikele ülesannetele.
Andmeid mugavamalt kättesaadavamaks tegevate väikeste programmilõikude koostamine ajalooandmete, kartograafiaandmete, folkloristika, muusika ja keeleteaduse näidetel.
Arvestustööks ühe valdkonna raames eri allikatest kogutud andmete põhjal valmistarkvara ning oma abiprogrammide abil tehtud illustreerivad võrdused.
Õppeaine õpiväljundid
Teab õpingutes ja tulevases töös rakendatavaid põhilisi digitehnoloogilisi meetodeid ja tarkvara. Oskab neid teadlikult ja eesmärgipäraselt kasutada, valides konkreetse uurimusliku (lingvistilise, kultuurilise, ajaloolise, sotsiaalse jms) või rakendusliku ülesande lahendamiseks optimaalsed meetodid ja programmid ning kohandades neid kitsamatel eesmärkidel.
Oskab programmeerimiskeeles kirja panna põhilisi algoritme ja kasutada neid info otsimiseks ja automaatseks töötlemiseks.
Hindamismeetodid
Nädalatööd.
Kaks kontrolltööd.
Temaatiline terviklahendus arvestustööna.
Õppejõud
Jaagup Kippar
Kohustuslik kirjandus
Inga Petuhhovi õppematerjalid Pythoni kohta:
http://www.cs.tlu.ee/~inga/progbaas/
http://www.cs.tlu.ee/~inga/progbaas/Materjalid/Python_sissejuhatus_2011.pdf
Jaagup Kippari õppematerjalid XMLi kohta:
http://minitorn.tlu.ee/~jaagup/kool/java/loeng/xmlrak/xmlrak.pdf
Asenduskirjandus
Kursust ei saa sooritada asenduskirjanduse põhjal.
Course cannot be passed based on independent reading.