Riik, poliitika ja valitsemine (RIT6101.YK)
Õppeaine kood
RIT6101.YK
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Riik, poliitika ja valitsemine
Õppeaine nimetus inglise k
State, Politics and Government
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
42
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada riigi, poliitika ja valitsemise põhimõisteid ja valdkondi, anda ülevaate riigivõimu, poliitika ja valitsemissüsteemi ülesehitusest ja valitud protsessidest ning peamiste institutsioonide toimimisest, töökorraldusest ja omavahelistest suhetest
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppeaine raames käsitletakse järgmisi teemasid: 1) Riik, poliitika ja valitsemine ning nende uurimine. 2) Inimesed poliitikas: sotsialiseerumine, osalemine ja kodakondsus, poliitiline kommunikatsioon ja poliitiline kultuur. 3) Kodanikuühiskond: liikumised, huvi- ja surverühmad. 4) Poliitilised ideoloogiad. 5) Erakonnad, poliitiline konkurents ja valimised 6) Riik, suveräänsus, võim ja legitiimsus. 7) Poliitilised režiimid, poliitika ja valitsemine riigist laiemal tasandil. 8) Riigivõimu korralduse alused ja võimuharud. 9) Riigikogu ja seadusandlik protsess. 10) Riigipea institutsioon. 11) Vabariigi Valitsus ja selle otsustamisprotsess. 12) Ministeeriumid ja nende valitsemisalad, riigihalduse asutused. 13) Poliitika kujundamise protsess. 14) Riigi kohahaldus ja regionaalne valitsemine. 15) Kohaliku omavalitsuse roll valitsemises ja institutsioonid.
Iseseisev töö
Üliõpilase iseseisev töö seisneb õppeaine materjali omandamises ning seda kontrollitakse kirjalikult praktiliste ülesannete lahendamisega ja arvestustööga.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine läbinud üliõpilane:
• teab ja oskab kasutada riigi, poliitika ja valitsemise põhimõisteid;
• oskab riigi, poliitika ja valitsemise põhimõistete ja protsesside üle arutleda ja neid praktilise kontekstiga seostada;
• saab aru riigivõimu ja valitsemisinstitutsioonide põhimõtetest ja korraldusest.
• oskab praktiliste näidete varal analüüsida valitsemisinstitutsioonide toimimise ja tööga seotud põhiprobleeme.
Hindamismeetodid
Teadmiste kontrolli arvestustöö (tavaliselt test). Praktilised harjutusülesanded.
Õppejõud
Prof. Leif Kalev, lekt. Mari-Liis Jakobson, lekt. Kersten Kattai, lekt. Nikolai Kunitsõn