Ühiskonna uurimine ja analüüs (RAS6010.YK)
Õppeaine kood
RAS6010.YK
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Ühiskonna uurimine ja analüüs
Õppeaine nimetus inglise k
Study and Analysis of Society
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
42
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
- Ühiskonna analüüsi eesmärkide ja selleks kasutatavate sotsioloogia põhimõistete, teoreetiliste lähemiste ja valdkondade omandamine;

- Ühiskondlike protsesside ja inimeste personaalsete biograafiate vaheliste (sh üliõpilase enda ühiskondliku positsiooni mõistmiseks vajalike) seoste loomise oskuse kujundamine;

- Ühiskonna uurimiseks kasutatavate meetodite aluste omandamine;

- Sotsioloogia kui ühiskonna uurimise distsipliini mitmetahulisuse mõistmine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ühiskonna uurimine ja analüüs põhineb eelkõige sotsioloogia distsipliinil, et võimaldada üliüpilasel:

- mõista ühiskonna uurimise vajalikkust

- omandada ühiskonna uurimiseks vajalik erialane terminoloogia

- tutvuda teoreetiliste raamistikega, mis ühiskonna analüüsi võimaldavad

- mõista kaasaegses ühiskonnas oluliste uuringute peamisi valdkondi

- omandada ettekujutus ühiskonna uurimiseks vajalike kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite alustest

- harjutada sotsioloogilist argumentatsiooni kirjalikes tekstides ja suulises kõnes
Iseseisev töö
- Tekstide lugemine, videote vaatamine ja kokkuvõtete tegemine nendest
- Sotsioloogiliste küsimuste ja uurimisettepanekute loomine omandatud materjalide põhjal
- Kohustusliku kirjaduse läbi töötamine

Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane:
- teab sotsioloogias käsitletavaid ühiskonnaelu valdkondi, nende käsitlustega seotud põhimõisteid ja olulisemaid sotsioloogilisi teooriaid,
- suudab eristada käsitletud mõisteid ja teooriaid üksteisest ja nendega mitte seotud teabest, oskab neid seostada tegeliku ühiskondliku elu nähtuste ja protsessidega.
Hindamismeetodid
Valikvastustega kirjalik test; teemaküsimustega kirjalik eksam; kodused ülesanded ja lühiesseed.

Loengutes osalemine ja loengutes käsitletu omandamine on vajalik eksami edukaks sooritamiseks

Õppejõud
Karmo Kroos
Asenduskirjandus
- Bauman, Z. & May T. „Mõeldes sotsioloogiliselt“ Eesti Vabaharidusliidu Kirjastus, 2005
- Gouldner A. W. & Gouldner H. P. „Modern Sociology. An Introduction to the Study of Human Interaction“ NY: Barcourt, Brace & World Inc, 1963
- Lagerspetz, M. „Sotsiaalteaduste uurimise meetodid – sissejuhatus ja väljajuhatus“ Tallinn: TLÜ Kirjastus 2017
- Käärik H. „Klassikaline ja nüüdisaegne sotsioloogiline teooria“ Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2015
- Sotsiaalteaduslike andmekogumise ja -analüüsi meetodite ning vahendite veebiõpik. Tartu: Tartu Ülikool, 2014 - http://samm.ut.ee/avaleht