Kunst ja ühiskond (AIG6322.HT)
Õppeaine kood
AIG6322.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Kunst ja ühiskond
Õppeaine nimetus inglise k
Art and Society
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Tagada arusaamine kunsti rollist ühiskonnas antiigist tänapäevani, võttes vaatluse alla nii võimu kui igapäevaelu tasandi. Anda teadmisi sellest, miks kunstivormid on pidevas muutuses ja kuidas kunsti kaudu mõjutatakse inimest.Luua võimalused õppeprotsessi paremaks mõistmiseks läbi näituste külastamise ning töötubade korraldamise.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Näidatakse seoseid ühiskonna arengu ja selle visuaalsete väljenduste vahel. Analüüsitakse nii kunsti funktsiooni ühiskonnas kui selle kaudu avalduvat psühholoogilist mõju inimesele. Uuritakse kuidas kehtivad ideoloogiad ja normid on interaktiivses suhtes kunstiga. Vaadatakse kunsti kui ajalooallikat ning õpitakse praktilise töö käigus neid allikaid ‘lugema’. Käsitletakse kunstiga manipuleerimise viise ja selle kasutamist eneserepresentatsiooni vahendina.
Töötoad: Kursus jaguneb viieks rühmaks. Loosi teel valitakse teema ning iga rühm vastutab ühe töötoa korraldamise eest. Eesmärgiks on leida Tallinna arhitektuurist ja kunstist sellised objektid, mis suhestuksid teemaga. Loengud ja seminarid toetavad praktikume. Töötoa läbiviimine ja koht on rühma otsustada (võib toimuda nii loenguruumis kui objektil). Rühm otsustab ka selle missugust kirjandust peaksid teised osalejad enne töötuba lugema. Vastaval teemal valmib ka kirjalik kokkuvõte.
Iseseisev töö
Iseseisev töö kohustusliku kirjanduse ja seminarides jagatava lektüüriga, mis laaditakse Moodle’i keskkonda. Essee kirjutamine õppejõuga kokkulepitud teemal ning rühmatööks ettevalmistamine.
Õppeaine õpiväljundid
Oskus näha seoseid kunsti ja ühiskonna arengu vahel ning kunstniku rolli muutuse põhjuseid läbi aegade. Suutlikkus mõista ideoloogilise kunsti sõnumit. Oskus lugeda visuaalseid allikaid ning analüüsida nende kaudu ühiskondlikke protsesse.
Hindamismeetodid
Essee, suuline esitlus ja kirjalik eksam.
Õppejõud
Professor Kersti Markus
Kohustuslik kirjandus
Lynton. N. Moodsa kunsti lugu. Tallinn: Avita, 2001.
BBC filmid How Art made the World, 2005
Bal, M. Lugeda kunsti. – Kunstiteaduslikke Uurimusi 1-2, 2011, lk 213-228.
Seminarideks jagatav kirjandus.

Asenduskirjandus
Burke, P. Eyewitnessing. The Uses of Images as Historical Evidence – Picturing History. Reaktion Books, 2001.
Rapelli, P. Symbols of power in art. Los Angeles: Paul Getty Museum 2011
Walz, R. Modernism. Routledge 2008/2013.
Bretell, R. Modern Art 1851-1929: Capitalism and Representation. Oxford History of Art, 1999.
Tadgell, C. Modernity. Enlightenment and Revolution ideal and unforeseen consequence. Architecture in context VII. Routledge 2015.
Helme, S. Popkunst forever. Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda 2010
Albert Speer – Architektur: Arbeiten 1933-42. Propuläen 1978.