Eesti ühiskond ja poliitika (RIT6016.YK)
Õppeaine kood
RIT6016.YK
vana ainekood
RIT6016
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti ühiskond ja poliitika
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Politics and Society
Õppeaine maht EAP
5.0
Orienteeruv kontakttundide maht
35
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaate Eesti ühiskonna ja poliitika peamistest baasprotsessidest ja võtmeteemadest läbi poliitikateadusliku vaatevinkli. Kujundada võimekus arutlemaks iseseivalt Eesti ühiskonna ja poliitikaga seotud võtmeprobleemide üle.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eesti ühiskonna, mentaalsuse ja poliitiliste institutsioonide ajalooline kujunemine. Eesti siirde põhiloogika. Kihistumine ja selle järelmid Eesti poliitikale. Rahvussuhted ja rahvuspoliitika. Eesti poliitiline kultuur. Kodanikeühiskond ja osaluse mustrid. Erakonnad ja erakonnasüsteem. Poliitiline kommunikatsioon Eestis – meedia ja poliitika lõimumiskohad. Eesti riik laiemas rahvusvahelises kontekstis ja üleilmastuvas maailmas. Eesti tulevikuarengud ja võimalikud tulevikustsenaariumid.
Iseseisev töö
Iseseisev töö toimub peamiselt seminarides, kus loetakse mitmeid Eesti poliitika ja ühiskonda sõlmprobleeme puudutavaid tekste ning arutletakse nendes tõstatatud küsimuste üle. Kursuse lõpuks kirjutavad tudengid ka enda poolt valitud teemal analüütilise essee.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane:
- Mõistab baastasemel Eesti ühiskonna ja poliitiliste institutsioonide ajaloolise kujunemise iseärasusi;
- Tunneb viimaste aastakümnete baasarenguid olulistes Eesti ühiskonna ja poliitika valdkondades, nagu kodanikeühiskond, erakonnasüsteem rahvussuheted, kihistumine, poliitiline kommunikatsioon, jt.
- Mõistab Eesti poliitilisekultuuri omapära ja oskab seda võrrelda Eesti läbinaabritega.
- Mõistab, kuidas rakendatakse olulisi politoloogia põhimõisteid (nt. erakonnasüsteem, poliitiline kultuur, üleilmastumine, jne.) Eesti ühiskonna ja poliitika analüüsis.
- Oskab näha erinevaid probleeme ja konfliktikohti Eestis ühiskonnas ja poliitikas ning arendada neis küsimustes informeeritud diskussiooni.
- Oskab iseseisvalt ja akadeemiliselt pädevalt analüüsida mõnda Eesti poliitika ja ühiskonna olulist probleemi ning kirjutada selle baasil essee.
Hindamismeetodid
Osalemine seminarides ja kursuse lõpus kirjutatav analüütiline essee.
Õppejõud
Rein Ruutsoo, Tõnis Saarts
Asenduskirjandus
Eesti Inimarengu Aruanded (alates 2010).
Vetik, R. (toim.). (2012). Eesti poliitika ja valitsemine 1991-2011. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.