Kesk- ja varauusaegne maailm (AIG6302.HT)
Õppeaine kood
AIG6302.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Kesk- ja varauusaegne maailm
Õppeaine nimetus inglise k
History of Medieval and Early Modern Society
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Priit Raudkivi (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused baasteadmiste kujunemiseks Euroopa kesk- ja varauusaja ajaloost ning võtmeprobleemidest peamiste historiograafiliste suundumuste taustal. Kujundada teadmiste võrgustik orienteerumiseks muutustest materiaalses kultuuris. Arendada oskusi tajumaks ajastukeskse mõttemaailma ja materiaalse kultuuri mõjust visuaalse kultuuri arengule

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Peamised suundumused kesk ja varauusaja ajaloo historiograafias. Kristluse levik ja selle unifiseeriv toime Euroopa kujunemisloos. Feodaalsuhete genees ja areng historiograafilise probleemina. Euroopa ekspansioon: ristisõjad ja suured maadeavastused. Kriisinähud katoliku kirikus. Reformatsioon ja vastureformatsioon. Materiaalse kultuuri ja tehnoloogia areng. Kesk- ja varauusaegne maailmatunnetus ning selle mõju visuaalkultuuri arengule. Loengud, seminarid, praktikumid.
Iseseisev töö
Kohustusliku kirjanduse läbitöötamine. Moodle vahendusel juhendatakse üliõpilased vastavalt kursuse loogilisele kulgemisele kohustuslike tekstide juurde.

Õppeaine õpiväljundid
Oskab analüüsida ja hinnata antiigist keskaega ja keskajast vara-uusaega ülemineku erinevaid tõlgendusi. Tunneb kesk- ja varauusaja ühiskonna regionaalseid ning kultuurilisi erinevusi. Valdab baaskronoloogiat. Mõistab materiaalse ja visuaalse kultuuri elementide seotust ajastukeskse maailmatunnetusega.
Hindamismeetodid
1. Aktiivne osalemine seminaridel ja seminarideks üles antud kirjanduses orienteerumine (30%) 2. Suuline ettekanne ja selle põhjal valminud essee (u 10 000 tähemärki) (30%) 3. Struktureeritud kirjalik eksam (40%)
Õppejõud
Priit Raudkivi