20. sajandi ajalugu (AIG6304.HT)
Õppeaine kood
AIG6304.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
20. sajandi ajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
History of the 20th century
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Uku Lember (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursus annab ülevaate üldistest arengutest 20 sajandi ajaloos. Peamisteks eesmärkideks on süvendada teadmisi möödunud sajandil toimunust; suurendada võimekust seletada lahti selliseid nähtuseid nagu sotsialism ja fašism; süvendada arusaamist protsessidest nagu dekoloniseerimine ja demokratiseerumine; arendada suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust ning võimekust võõrkeeles diskuteerida. Oluline osa on ka möödunut sajandit – mis on paljuski ka filmisajand – iseloomustava visuaalse materjaliga tutvumine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse fookuses on 20. sajandi Euroopat ja kogu maailma mõjutanud ideed (nagu kapitalism, sotsialism, natsionalism, fašism jms) ja protsessid (maailmasõjad, dekoloniseerimine, külm sõda jms). Üldiselt on teemad seotud Euroopaga, aeg-ajalt tehakse aga ka peatusi ka ühelt poolt globaalsetel küsimustel ja, teisalt, Balti riikide ajalugu puudutanud tendentsidel.
Iseseisev töö
Iseseisev töö kirjandusega, mis laaditakse Moodlesse. Kirjutatakse lühike essee teemal, mis on õppejõuga kokku lepitud. Lühike ettekanne uurimistulemustest semestri lõpu seminarides. Valmistuvad eksamiks kohustusliku kirjanduse ja nende materjalide põhjal, mis on kursuse vältel jagatud.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane:
- Osaleb teemakohastes aruteludes.
- Oskab analüüsida teemakohast kirjandust ja filme.
- Oskab välja tuua oma valitud teema peamised sõlmpunktid ja neid suuliselt esitleda.
- Oskab valitud teemat lühiessee vormis analüüsida, kasutades selleks akadeemilist kirjutamislaadi.
Hindamismeetodid
Kirjalik eksam.
Õppejõud
Lektor Uku Lember