Nõukogude kultuur ja ühiskond (AIG6316.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6316.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Nõukogude kultuur ja ühiskond
Õppeaine nimetus inglise k
Soviet Culture and Society
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
• mõista Nõukogude ajaloo põhiperioodide erijooni;
• analüüsida Nõukogude ajaloo erinevaid vaatenurki ja tõlgendusi;
• anda detailsemaid teadmisi hilise Nõukogude perioodi (1956-85) kohta ja arutada Nõukogude modernsuse vastuolusid;
• arutleda Nõukogude Eesti positsiooni üle NSVL vabariikide seas ja suhete üle keskusega;
• tutvustada Nõukogude ühiskonda ja kultuuri läbi ajastu filmide;
• arendada üliõpilaste akadeemilise kirjutamise ja diskussiooni oskusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel tutvutakse Nõukogude ajaloo põhietappidega ja peatutakse pikemalt arengutel, mis toimusid peale 1953. aastat (nn hiline nõukogude aeg). Kursuse esimene pool läheneb ajaloole kronoloogiliselt; kurse teises pooles käsitletakse nõukogude ajaloo uurimise põhiprobleeme ja -teemasid, keskendudes perioodile 1953-85. Näiteks käsitletakse järgmisi teemasid: rahvuspoliitika ja perifeeria; majanduse areng ja progress; eraelu, vaba aeg ja tarbimisühiskond; ideoloogia, partei ja kontroll. Ainekursusel keskendutakse ka Nõukogude Eesti ajaloo eripäradele regionaalses ja üleliidulises kontekstis. Üliõpilased õpivad nõukogude ühiskonda ja kultuuri lähemalt tundma eeskätt läbi arvukate filmide vaatamise ja kriitilise analüüsi. Kursus on korraldatud seminaride kaudu, milles osalemiseks valmistuvad üliõpilased eelnevalt kodus.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- osaleb aruteludes vastates küsimustele, tõstatades uusi küsimusi ja formuleerides oma seisukohta;
- kirjutab ainekursuse lõpuks essee, mis demonstreerib võimekust kasutada erialast ja kursusepõhist kirjandust, filme ja allikmaterjale, et haakuda oluliste akadeemiliste debattidega;
- tunneb põhilisi ajaloofakte, oskab selgitada peamisi poliitilisi sündmusi ja sotsiaal-kultuurilisi arenguid ning iseloomustada Nõukogude ajaloo (1917-91) perioode;
- oskab kaasa rääkida teemadel ja küsimustes, mis puudutavad hilist Nõukogude perioodi (1953-85) ja mida on käsitletud seminarides;
- oskab interpreteerida peamisi akadeemilisi voolusid ja debatte NSVL ajaloo uurimises.
Õppejõud
Karsten Brüggemann
space