Rände- ja koloniaalajalugu (AIG6342.HT)
Õppeaine kood
AIG6342.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Rände- ja koloniaalajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
Migration and Colonial History
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Eesmärgiks on luua eeldused põhiteadmiste tekkimiseks peamistest rändeprotsessidest alates esiajast kuni viimaste aastakümneteni, migratsiooni- , diasporaa- ja koloniaaluuringute distsipliinidest, nende arengutest ja peamistest suundadest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Vaadeldakse rändeid esiajal, antiigis ja keskajal, koloniaalseid arenguid antiigis, kesk- ja uusaja piiril, käsitletakse migratsiooni- ja koloniaalajalugu 18. sajandist nüüdisajani (industrialiseerimise, kolonisatsiooni ja mobiilsuse kasvu kontekstis), samuti rändeid globaliseerunud maailmas. Tutvutakse migratsiooni- ja diasporaauuringute peamiste valdkondade ja teoreetiliste suundadega. Käsitletakse migratsiooni motivatsioonitüüpe (vabatahtlik ja sundmigratsioon), kohanemist ja lõimumist, transmigratsiooni ja transnatsionaalsust, diasporaa identiteeti ja immigrantide/diasporaa kogukondade suhteid emamaaga ning immigratsioonipoliitikat.
Iseseisev töö
Kohustusliku ja soovitusliku kirjanduse lugemine ja loetu mõtestamine. Essee ja selle alusel seminariettekanne kirjanduse põhjal.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane õpib kasutama migratsioonialast baasterminoloogiat, mõistab inimrände toimemehhanisme, suudab arutleda migratsiooni põhjuste, sellega seotud probleemide ja tulemuste üle.
Hindamismeetodid
1. Osalemine seminaridel (20% lõpphindest)
2. Essee ja seminariettekanne (30% lõpphindest)
3. Struktureeritud kirjalik eksam (50% lõpphindest)

Õppejõud
Vanemteadur Aivar Jürgenson
Asenduskirjandus
Black, Richard 2001. Fifty Years of Refugee Studies: From Theory to Policy. – International Migration Review, Vol. 35, No. 1, pp. 57-78.
Castles, S; Miller, M. J. 2009. The Age of Migration. Dummett, Michael A. E. 2001. On immigration and refugees..
Han, Petrus 2010. Soziologie der Migration. Stuttgart.
Immigration worldwide. Policies, practices, and trends. 2010.
Jürgenson, A. 2006. Siberiga seotud: eestlased teisel pool Uuraleid
Jürgenson, A. 2011. Ladina rahva seas: Argentina ja sealsed eestlased
Kokot, Waltraud 2002. Diaspora. Ethnologische Forschungsansätze. – Interkulturelle Kommunikation in der Diaspora: die kulturelle Gestaltung von Lebens- und Arbeitswelten in der Diaspora. Münchner Beiträge zur interkulturellen Kommunikation (hrsg von Alois Moosmüller), S. 29-39. Münster.
Kulu, H. 1992. Eestlased maailmas: ülevaade arvukusest ja paiknemisestKulu, H. (1997) Eestlaste tagasiränne 1940-1989: Lääne-Siberist pärit eestlaste näitel
Migration history in world history: multidisciplinary approaches. 2010.
Rannut, Ülle 2010. Uusimmigrantide kohanemine Eestis. Integratsiooni Uuringute Instituut.

Richmond, Anthony H.; Ravi P. Verma 1978. The Economic Adaptation of Immigrants: A New Theoretical Perspective. – International Migration Review, Vol. 12, No 1, pp 3-38.
Suur põgenemine 1944. Eestlaste lahkumine läände ja selle mõjud. 2006.
The Cambridge Survey of World Migration. 1995.
The Handbook of International Migration. The American Experience. 1999, lk 21-70.