Argikultuuri ajalugu (AIG6324.HT)
Õppeaine kood
AIG6324.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Argikultuuri ajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
History of Everyday Life
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda põhiteadmised argikultuuri uurimisprobleemide, meetodite ja allikate tundmiseks; kujundada kompetents argikultuuri kesksete teemade kirjeldamiseks ja analüüsimiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tutvutakse argikultuuri ajaloo peamiste suundade ja historiograafiaga. Vaadeldakse argikultuuri valdkonna mõtestamist läbi valgustusliku ja romantistliku prisma ning peamisi arenguid 20. ja 21. sajandil. Käsitletekse argikultuuri järjepidevust ja uuenemist mõjutavaid faktoreid. Kultuuriuniversaale ja peamisi argikultuuri teemasid (ühiskond, perekond, kogukond, sugu ja soorollid, vaimne ja materiaalne kultuur) vaadeldakse ajaloolises perspektiivis, peamiselt 19. ja 20. sajandi ühiskondlike arengute kontekstis. Omandatakse teadmised argikultuuri uurimise meetoditest.
Iseseisev töö
Kohustusliku ja soovitusliku kirjanduse lugemine ja loetu analüüs. Seminariettekanne kohustusliku kirjanduse põhjal.
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinud üliõpilane:
• Tunneb ja iseloomustab argikultuuri ajaloo põhimõisteid, meetodeid ja allikaid;
• On omandnaud peamised argikultuuriga seotud mõisteid.
• oskab nimetada ja kirjeldada traditsioonilise rahvakultuuri ja kaasaegse argikultuuri keskseid teemasid, uurijaid ja nende töid
• omab ülevaadet erialakirjandusest, suudab diskuteerida loengutes ja seminarides käsitletud teemadel.
Hindamismeetodid
1. osalemine seminaridel (20% lõpphindest)
2. seminariettekanne (30% lõpphindest)
3. struktureeritud kirjalik eksam (50% lõpphindest)
Õppejõud
Aivar Jürgenson
Asenduskirjandus
Das gemeinsame Haus Europa. Handbuch zur europäischen Kulturgeschichte. Hamburg 1999.
Wolfgang Kaschuba. Einführung in die europäische Ethnologie. München 2006;
Skandinaavia kultuurianalüüs. Tartu: Tartu Ülikool 1999;
Eesti rahvakultuur. Koost. ja toim. A.Viires ja E.Vunder.
Tallinn 2008;
Ivar Paulson. Vana eesti rahvausk. Tartu, 1997.
Asenduskirjanduse nimistu täpsustub kursuse käivituses.