Keel ja tehnoloogia (IFI6223.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6223.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Keel ja tehnoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Language and Technology
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Kais Allkivi-Metsoja (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada digipädevuste integreerimist erialateadmistega.
Kujundada

a) alusteadmised ja praktilised oskused mahukate tekstiandmete töötlemiseks, võrdlemiseks ja tulemuste visualiseerimiseks;

b) valmidus lahendada erinevaid lähteülesandeid optimaalsete analüüsimeetodite ja keeletöötlusvahendite abil, põhjendades oma eelistusi;

c) oskus kvantitatiivse analüüsi tulemuste kvalitatiivseks tõlgendamiseks lähteülesandest tulenevalt;

d) teadmised teksti ja kõne automaattöötluse arengu ja rakendusvõimaluste kohta.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tutvutakse loomuliku keele automaatse analüüsi võimalustega ja eesti keele alusel töötavate tarkvararakendustega. Antakse ülevaade peamiselt eesti keelega seotud tehnoloogilisest arendustööst, keeleressurssidest ja tarkvarast, mida saab kasutada suulise kõne (kõnesüntees, kõnetuvastus) ja kirjalike tekstide töötlemiseks (mh keelekorpuste, digiteeritud kirjanduse ja arhiivimaterjalide analüüsimiseks). Õpitakse kasutama andmekaeve põhimõttel töötavaid rakendusi, mis toovad tekstist esile keelekasutuse mustreid ja on seotud teksti sisuga. Õpitakse saadud infot kvalitatiivselt tõlgendama, et määrata kindlaks olulised sündmused, tegijad, nende hoiakud ja hinnangud, teha järeldusi individuaalsete, sotsiokultuuriliste, poliitiliste jm seisukohtade osas erinevat liiki (autori)tekstides. Kombineeritakse keeletöötlust ja levinud statistilisi meetodeid ning õpitakse kasutama sobivaid vahendeid analüüsi tulemuste visualiseerimiseks, et parimal moel võrrelda mahukaid andmekogusid, nt hinnata keelekasutusmustrite (n-grammid, konkordantsid, kollokatsioonid, idioomid, võtmesõnad) alusel erinevate ajastute, žanrite või autorite diskursust, selle sarnasust ja erinemist. Arutatakse läbi kursusetöö probleemsed küsimused (nt lähteülesannete aktuaalsus, uurimisküsimused, allikmaterjali valik), hinnatakse nende lahendamiseks valitud meetodite ja analüüsivahendite sobivust, vaieldakse hüpoteeside paikapidavuse üle, põhjendades oma seisukohti rakenduslike ja teoreetiliste argumentidega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet keeletehnoloogia arengust, elektroonsetest keeleressurssidest, keeletöötlustarkvarast;
- oskab automaatse keeleanalüüsi võimalusi edasistes õpingutes ja tulevases töös teadlikult ja eesmärgipäraselt kasutada, valides konkreetse (kultuurilise, sotsiaalse, lingvistilise, tehnoloogilise vm) uurimusliku või rakendusliku ülesande lahendamiseks sobilikud meetodid ja rakendused;
- suudab tekstiandmete automaatanalüüsi tulemusi kvalitatiivselt tõlgendada, seostab need allkeelte, individuaalse keelekasutuse, meediakajastuste, sotsiaalajaloolise diskursuse vm-ga.
Õppejõud
Kais Allkivi-Metsoja
space