Keel ja tehnoloogia (IFI6223.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6223.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Keel ja tehnoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Language and Technology
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada

- alusteadmised ja praktilised oskused mahukate tekstiandmete töötlemiseks, võrdlemiseks ja visualiseerimiseks;

- valmidus lahendada erinevaid lähteülesandeid sobilike analüüsimeetodite ja keeletöötlusvahendite abil, põhjendades oma eelistusi;

- ülevaade teksti ja kõne automaattöötluse arengust ja rakendusvõimalustest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tutvutakse loomuliku keele automaatse analüüsi võimaluste ja tarkvaraga. Antakse ülevaade keeletehnoloogia arengust ning keeleressurssidest ja rakendustest, mida saab kasutada suulise kõne ja kirjalike tekstide (mh keelekorpuste, digiteeritud kirjanduse ja arhiivimaterjalide) töötlemiseks. Andmekaeve põhimõttel otsitakse keelemustreid, mis toovad esile tekstide sisu, keelekasutajate eelistused, tekstiliikide ja autoristiili eripärad. Õpitakse saadud infot kvalitatiivselt tõlgendama, et määrata tekstis kindlaks olulised sündmused, tegijad, nende hoiakud ja hinnangud.

Kursuse lõpuks koostatakse individuaalne kursusetöö, milles lahendatakse keeletöötluse abil mõnda huvipakkuvat uurimuslikku või rakenduslikku ülesannet.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet keeletehnoloogia arengust, elektroonsetest keeleressurssidest ja keeletöötlustarkvarast;
- oskab automaatse keeleanalüüsi võimalusi edasistes õpingutes ja tulevases töös teadlikult ja eesmärgipäraselt kasutada, valides konkreetse (kultuurilise, sotsiaalse, lingvistilise, tehnoloogilise vm) uurimusliku või rakendusliku ülesande lahendamiseks sobilikud meetodid ja rakendused;
- suudab tekstiandmete automaatanalüüsi tulemusi kvalitatiivselt tõlgendada ja visuaalselt esitada.
Õppejõud
Kais Allkivi-Metsoja
space