Uusaegne maailm (AIG6303.HT)
Õppeaine kood
AIG6303.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Uusaegne maailm
Õppeaine nimetus inglise k
Modern History
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused kronoloogilise ja kompaktse ülevaate kujunemiseks (Euroopa) uusaja ning uusima aja poliitilise, kultuuri- ja sotsiaalajaloo peajoontest alates 16. sajandi reformatsioonist kuni Viini kongressini.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Uusaja mõiste ning periodiseerimine, olulised arengujooned. Kolmekümneaastane sõda ja Vestfaali rahu. Suur-Rootsi. Kuninga ja parlamendi vaheline võimuvõitlus 17. saj. Inglismaal. Hollandi kuldajastu. Absolutismi areng Prantsusmaal. Hispaania suurriigi langus ja Hispaania pärilussõda. Suur Põhjasõda ja Venemaa tõus. Austria areng suurriigiks ja Austria pärilussõda. Brandenburg-Preisimaa tõus suurriigiks ja seitsmeaastane sõda. 18. saj. valgustatud absolutism. Poola jagamised. Lõuna-Euroopa ja Suurbritannia 18. saj. Põhja-Ameerika kolooniate iseseisvumine. ”Vana korra” Prantsusmaa probleemid ja valgustusfilosoofia riigifilosoofilised lahendused. Uusaegne kunst ning arhitektuur. Suur Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni ajastu. Pikk 19. sajand. Muutused 19. sajandi ühiskonnas.
Loenguosa järel toimuvad seminarid. (vt. täpsemat infot iseseisva töö all). Kursust viivad läbi mitmed õppejõud.
Iseseisev töö
Seminaride teemaks on uusaja olulised tegelased. Iga kursusel osaleja valib endale meelepärase 16.-18. saj. olulise tegelase ja tutvustab tema elu ja tegevust lühiettekande (u. 15 min) vormis teistele. Ettekande alusel toimub akadeemiline arutelu. Tegelase valik kooskõlastatakse õppejõuga. Ettekandes kasutatud allikad peab vormistama kirjalikult ja esitama õppejõule seminari alguses. Wikipedia kasutamine ainsa allikana pole lubatud.
Õppeaine õpiväljundid
-Üliõpilane:
Loetleb uusaja põhilisi arengujooni ja probleeme;
Kasutab ajastu baasterminoloogiat;
Võtab kokku perioodi üldised arengujooned;
Leiab seoseid põhjuste ja tagajärgede vahel vaadeldaval perioodil;
Formuleerib vastuse küsimusele, mille poolest erinevad 16.-18. sajand keskajast ja 19.-20. sajandist ja toob esile erinevuste olulisimad põhjused.
Demonstreerib uusaja teoreetiliste teadmiste valdamist suulise ettekande vormis.
Mõistab uusaegset kunsti ja arhitektuuri selle ajaloolises, poliitilises ja kultuurilises kontekstis.
Hindamismeetodid
Hindamine koosneb seminariettekandest ja avatud küsimustega kirjalikust eksamist. Kirjalikul eksamil vastamine toimub loengute ja abimaterjali (nt Maailma ajaloo atlas) alusel. Eksamil on kolm küsimust.
Hindamisel annab ettekanne ja iga eksamiküsimus 25% koondhindest.
Õppejõud
Dotsent Kaarel Vanamölder
Asenduskirjandus
Üldteoseid:
-Barokiajastu inimene. Koost. Rosario Villari. Avita 2008.
-Early Modern European Oxford History. Edited by Euan Cameron. Oxford University Press 1999. (Rahvusraamatukogu, RR).
-Early Modern Europe, 1450-1789. Merry E. Wiesner-Hanks. Cambridge University Press 2006. (Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu, TLÜAR).
-Euroopa ajalugu. Antiikajast kuni kolmanda aastatuhande koiduni. Peatoimetaja John Stevenson. Varrak 2003.
-Protestantlik eetika ja kapitalismi vaim. Max Weber. Varrak 2007.
Hispaania:
-Hispaania ajalugu. Koostanud Raymond E. Carr. Valgus 2006.
Holland:
-The Dutch Republic: Its rise, greatness and fall, 1477-1806. Johathan Israel. Clarendan Press 1998. (RR).
Inglismaa-SB ajalugu:
-Briti saarte ajalugu. Jeremy Black. Valgus 2004.
-Suurbritannia sünd. Priit Raudkivi. Argo 2004.
Holland:
-The Dutch Republic: Its rise, greatness and fall, 1477-1806. Johathan Israel. Clarendan Press 1998. (RR).
Osmanite Türgi impeerium:
The Ottoman Empire and Early Modern Europe. Daniel Goffman. Cambridge University Press 2002. (RR).
Prantsusmaa:
-Mõtisklusi Prantsuse revolutsioonist. Edmund Burke. Varrak 2008.
-Prantsuse revolutsiooni kultuurilised lätted. Roger Chartier. Tallinn 2002.
-Prantsusmaa ajalugu. Gerard Labrune, Philippe Toutain. Valgus 2000.
-The State in Early Modern France. J. B. Collins. Cambridge University Press 1995. (RR)
Saksa ajalugu:
-Saksa ajalugu. Hagen Schulze.Valgus 2005.
- The Art of the Dutch Republic 1585-–1718. Mariēt Westermann. London 2005.
- Barokk. Arhitektuur. Maalikunst, Skulptuur. Rolf Toman. Tallinn 2008.
- Art and Architecture in France 1500–1700. Anthony Blunt. Yale Univeristy Press Pelican History of Art. New Haven, London 1999.
- Art in Europe 1700–1830. Matthew Craske. Oxford History of Art. Oxford 1997.