Kodanikuühiskond (RIT6012.YK)
Õppeaine kood
RIT6012.YK
vana ainekood
RIT6012
Õppeaine nimetus eesti k
Kodanikuühiskond
Õppeaine nimetus inglise k
Civic Society
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Katrina Koppel (eesti keel, inglise keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kujundada arusaam kodanikuühiskonna toimimise loogikast ning positsioonist sotsiaalses, majanduslikus ja poliitilises kontekstis. Luua eeldused praktiliste oskuste kujunemiseks tööks vabaühendustes või tööks vabaühendustega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kodanikuühiskonna mõiste, funktsioonid, toimimispõhimõtted. Toimijad kodanikuühiskonnas ning nende funktsioonid. Kodanikuühenduse asutamine: õiguslikud ja organisatoorsed küsimused. Tegevus ja eesmärgid. Sisedemokraatia. Ühenduse jätkusuutlikkus. Välised mõjutegurid. Kodanikuühenduste eestkostefunktsioon. Kodanikeühenduste rahastamise põhimõtted riigi ja ühenduste perspektiivist. Kodanikuühenduse eelarve kujundamise võimalused ning seosed tegevustega. Rahastamisvõimalused Eestis. Riigi ja kodanikeühenduste suhted. Osalemise ja kaasamise vormid, põhimõtted ja regulatsioonid. Deliberatiivsed otsustusmeetodid. Kodanikeühendused rahvusvaheliste suhete toimijatena ning ühiskonna ja poliitika mõjutajatena riigist laiemal tasandil.
Iseseisev töö
Iseseisev töö seisneb kodutöödes, mille sisuks on infootsingud (nt kodanikuühenduste, rahasstamisvõimaluste jmt otsingud), praktiliste projektide läbiviimine (nt eestkosteplaani, kaasamisplaani väljatöötamine) ning kursuse loengulise materjali kinnistamine.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane:
- mõistab kodanikuühiskonna rolli ning poliitilist, majanduslikku ja sotsiaalset toimimist.
- tunneb eri tüüpi kodanikualgatusi
- oskab luua vabaühendust ning teab selle käigushoidmisega seonduvaid väljakutseid
- teab sotsiaalsete liikumiste, huvi- ja surverühma toimimise printsiipe ning teab, kuidas oma huve efektiivselt kommunikeerida.
- tunneb kaasamispraktikaid ja –normistikke, oskab olla kaasatud ning kaasata.
- tunneb osalusraamistikke nii Eesti kui EL tasandil.
- tunneb kodanikualgatuse rahastamisvõimalusi.
- orienteerub hargmaiste kodanikualgatuste ruumis.
Hindamismeetodid
Osalusaktiivsus auditoorsetes aruteludes, praktilised ülesanded, nõrgema soorituse puhul täiendavalt ka eksam.
Õppejõud
Mari-Liis Jakobson
Asenduskirjandus
Edwards, M. (2007). Civil Society. Routledge.
Ott, S. J. & L. A. Dicke (2012). The Nature of the Non-Profit Sector. Second Edition. Boulder: Westview Press.
Edwards, M. (2012) The Oxford Handbook of Civil Society. Oxford: Oxford University Press
EMSLi ja Praxise infomaterjalid.