Antiikmaailm (AIG6301.HT)
Õppeaine kood
AIG6301.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Antiikmaailm
Õppeaine nimetus inglise k
Ancient World
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Sissejuhatus Antiikmaailma, mis hõlmab selle ühiskondade ja riikluse ajalugu, nagu ka kultuuri ja kunstiajalugu erinevate valdkondade orgaanilises sümbioosis, pühendudes samas ka Muistse Lähis-Ida ja Vahemere kultuuride ajaloo kõige olulisematele uurimisprobleemidele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus käsitleb Muistse Lähis-Ida (Mesopotaamia, Egiptus, Levant, Anatoolia, Iraan), Kreeka ja Rooma ajalugu Lääne-Rooma impeeriumi languseni, vaadeldes olulisemaid allikaid, poliitilise ajaloo põhipunkte, sotsiaalseid ja riiklikke struktuure, eluolu, religiooni ja kultuuri, samuti kunstiajalugu, fokusseerudes seejuures olulisematele ja aktuaalsematele uurimisküsimustele.
Iseseisev töö
Üliõpilased loevad iga teema juurde vastavad peatükid õpikutest ja valmistavad ennast ette seminariks õppejõu antud kirjanduse abiga. Kirjaliku töö jaoks otsivad nad ise kirjanduse.
Õppeaine õpiväljundid
- Üliõpilane omandab ülevaate Antiikmaailma ajaloo põhilistest arengujärkudest, olulisematest kultuuridest ja riikidest, samuti kõige olulisematest sündmustest.
- Teab antiikmaailma erinevate kultuuride ja ajajärkude põhiallikaid ning mõistab allikalise baasi poolt pakutavaid võimalusi, kuid ka nende piiratust antiikmaailma ajaloo uurimisel.
- Tunneb antiikmaailma kohta kasutatavat peamist terminoloogiat ning oskab vastavaid mõisteid kasutada toonase ühiskonna, riikluse ja kultuuri analüüsimiseks.
- Suudab esile tuua olulisemate Muistse Lähis-Ida ja Vahemereruumi kultuuride ja riikide olulisemaid erinevusi ja ühisjooni, samuti peamise arengusuundi nende vastastikuses võrdluses kultuuride lõikes.
Hindamismeetodid
Kirjalik eksam. Seminariettekanne ja kirjalik essee, mis kontrollivad üliõpilase valitud teemakohase kirjanduse läbitöötamist ning suutlikkust oma teadmisi mõtestada.
Õppejõud
Professor Kersti Markus
Asenduskirjandus
Freeman, C., Egypt, Greece and Rome. Civilisations of the Ancient Mediterranean (Oxford, 1996);
Van de Mieroop, M., The History of the Ancient Near East ca 3000 – 323 BC. (Blackwell, 2004);
Pomeroy, S. B., Burstein, S. M., Donlan, W., Roberts, J. T., A brief history of ancient Greece: politics, society, and culture (New York; Oxford: Oxford University Press, 2004); McKay, C. S. Ancient Rome. A Military and Political History )Cambridge UP, 2004); Sergio Donadoni (koost.), Vana-Egiptuse inimene (Tallinn: Avita, 2012); Alain Danielou, India ajalugu (Tallinn: Valgus, 2011), lk 7-128; Walter Burkert, Kreeklased ja idamaad. Homerosest maagideni (Tallinn: TLÜ Kirjastus, 2016).