Sissejuhatus digihumanitaariasse (HIK6086.HT)
Õppeaine kood
HIK6086.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus digihumanitaariasse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Digital Humanities
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused mõistevara omandamiseks digihumanitaaria mõtestamiseks.
Luua võimalused teadmiste omandamiseks digihumanitaaria kujunemisest ja eesmärkidest.
Luua eeldused analüütiliseks võimekuseks digihumanitaaria kriitilisel käsitllemisel.
Luua võimalused teadmiste kujundamiseks digihumanitaaria olulisematest suundadest, uurimismeetoditest ja mõistetest.
Luua võimalused digihumanitaaria võtmetekstide lugemiseks ja ühiseks arutlemiseks.
Luua võimalused praktiliste oskuste kujunemiseks digiandmebaaside kasutamise ja digiteerimistehnoloogiate valdkonnas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus koosneb järgmistest osadest:
1. Mis on digihumanitaaria?
2. Digihumanitaaria kujunemine
3. Tekstiseminar I
4. Digihumanitaaria suunad: ajaloo uurimine
5. Digihumanitaaria suunad: kirjanduse uurimine
6. Tekstiseminar II
7. Digihumanitaaria suunad: kultuuripärandi uurimine
8. Digiandmebaasi praktikum
9. Digihumanitaaria suunad: kunstiteoste uurimine
10. Digihumanitaaria suunad: digikultuuri uurimine
11. Tekstiseminar III
12. Digiteerimise praktikum
13. Digihumanitaaria väljakutsed ja väljavaated

Iseseisev töö
Teemakohase erialakirjanduse kriitiline analüüs; lugemispäeviku pidamine; iseseisvate ja rühmatööde sooritamine.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane:
Omab süsteemset ülevaadet ja laiapõhjalisi teadmisi digihumanitaaria põhimõistetest, olulisematest uurimissuundadest, tähtsamatest tekstidest ja tulevikuperspektiividest.
Tunneb peamiseid digihumanitaaria uurimismeetodeid.
Omab praktilisi alusteadmisi digiandmebaasidest ja digiteerimistehnoloogiatest.
Hindamismeetodid
1) Seminaritekstide lugemine, kirjalikud kokkuvõtted ja osalus seminaris: 30%
2) Lugemispäevik: 10%
3) Kirjalik essee digihumanitaariast: 60%
Õppejõud
Professor Marek Tamm
Asenduskirjandus
Asendada saab ainult loenguid, ent mitte seminare ja praktikume. Only lectures may be replaced by reading the materials, seminars and practice cannot be (in general).
Loengute asenduskirjandus:
Advancing Digital Humanities Research, Methods, Theories, ed. by
Paul Longley Arthur, Katherine Bode (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2014).
A New Companion to Digital Humanities, ed. by Susan Schreibam, Ray Siemens, John Unsworth (Oxford: Blackwell, 2016).
Defining Digital Humanities: A Reader, ed. by Melissa Terras, Julianne Nyhan, Edward Vanhoutte (Farnham. Ashgate, 2013)