Sotsiaaltöö
Õppekava kood
STSTM.YK
Õppekava kuraator
Aino Kiis
HTMi õppekava kood
1734
Õppekavaversiooni kood
STSTM/17.YK
Instituut / kolledž
YK - Ühiskonnateaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Sotsiaaltöö
Õppekava nimetus i.k.
Social Work
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Tervis ja heaolu
Õppekavagrupp
sotsiaalteenused
Vastuvõtu valdkond
tervis ja heaolu
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad või rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse magister (sotsiaaltöö)
Õppekava eesmärgid
Toetada teadmiste, oskuste ja väärtushinnangute kujunemist, mis võimaldavad sotsiaaltöö teostamist, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb sotsiaaltöö teooriaid ja meetodeid ning on pädev neid rakendama praktilise sotsiaaltöö erinevates valdkondades, sotsiaaltöö arendamisel ja juhtimisel Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
78.0
Praktika
6.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0