Andmeanalüüs: üldistav statistika (IFI7044.DT)
Õppeaine kood
IFI7044.DT
vana ainekood
IFI7044
Õppeaine nimetus eesti k
Andmeanalüüs: üldistav statistika
Õppeaine nimetus inglise k
Data Analysis: Inferential Statistics
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
24
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Kairi Osula (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused erinevuste ja seoste statistilist usaldusväärsust peegeldava analüüsi läbiviimiseks vaja minevate teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste omandamiseks. Tutvustada tuntud statistikapaketi SPSS võimalusi üldistava statistika põhimeetodite kasutamisel. Aidata kaasa teadmiste ja oskuste praktilise rakendamiskogemuse kujunemisele, mis võimaldab teha iseseisvalt otsustusi sobiva(te) analüüsimeetodi(te) valikuks ning analüüsi tulemusi korrektselt tõlgendada.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Üldkogum ja valim. Normaaljaotuse idee. Parameetrilised ja mitteparameetrilised analüüsimeetodid. Statistiline üldistamine: t-test, x2-test, dispersioonanalüüs, Kruskal-Wallise test; seosekordajate statistiline olulisus.
Sobiva analüüsi- ja esitlusmeetodi valik
Iseseisev töö
Jesmin: Igal üliõpilasel tuleb kursuse käigus jooksvalt koostada mahukas iseseisev töö. Töö koosneb õppejõu poolt ette antud praktilistest andmeanalüüsi ülesannetest kogu läbitud materjali ulatuses.
Kasutatavad andmestikud võivad olla kas õppejõu poolt ette antud või üliõpilaste poolt mingi teise aine raames kogutud (nende kasutamine tuleb õppejõuga eelnevalt kooskõlastada).
Osula: Igal üliõpilasel tuleb kursuse käigus jooksvalt koostada 2 erinevat iseseisvat tööd. Iseseisvad tööd varieeruvad teemati ning on rakendusliku/praktilise iseloomuga. Viimane töö koosneb õppejõu poolt ette antud praktilistest andmeanalüüsi ülesannetest kogu läbitud materjali ulatuses. Kasutatavad andmestikud võivad olla kas õppejõu poolt ette antud või üliõpilaste poolt mingi teise aine raames kogutud (nende kasutamine tuleb õppejõuga eelnevalt kooskõlastada).
Õppeaine õpiväljundid
- Omab kogemust andmetest lähtuvate ning statistilist üldistamist eeldavate küsimuste püstitamiseks;
- Mõistab käsitletud üldistava statistika meetodite olemust, teab nende rakendamise tingimusi ning oskab analüüsi tulemusi korrektselt tõlgendada;
- Oskab eristada andmete/tunnuste tüüpe ning valida vastavalt andmete tüübile ning andmete kohta esitatud küsimuse sisule sobivad analüüsi meetodid (käsitletud meetodite piires);
- Oskab juhendmaterjali abiga kasutada vastavat tarkvara andmetöötluse ja üldistava statistika meetoditel põhineva analüüsi läbiviimiseks.
Hindamismeetodid
Eksam (hindeline). Hinne kujuneb iseseisva töö ja avatud küsimustega testi koondtulemuste põhjal. Positiivse hinde saamiseks on vajalik saada nii testi kui ka iseseisva töö tulemuseks vähemalt 51%.
Eksamihinne kujuneb kirjaliku avatud küsimustega testi (50%) ja iseseisvate tööde tulemuste (50%) põhjal.
Eksami hinde saamiseks peavad olema positiivsele tulemusele esitatud mõlemad osad (kirjalik test, is.töö), st. et ei piisa vaid testi või koduste ülesannete esitamisest.
Õppejõud
Kairi Osula, Triinu Jesmin
Kohustuslik kirjandus
Niglas, K. Videoloengud andmeanalüüsist (DVD müük/laenutus Digitehnoloogiate instituudi büroos)
Osula, K. Kursuse materjalid (http://www.tlu.ee/~kairio/)
Niglas, K. Statistika loengumaterjale (http://www.cs.tlu.ee/~katrin/wp/)
Niglas, K. (2007) Andmeanalüüs statistikapaketi SPSS 14.00 abil. Põhikursus Tallinn, TLÜ.
http://www.cs.tlu.ee/~katrin/wp/wp-content/uploads/2013/11/SPSS14_pealkirjaga.pdf
Lisainfo
Aine IFI7044 "Andmeanalüüs: üldistav statistika" vajab eelteadmisi aine IFI7041 "Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika" mahus.

Kontakttundides osalemine ei ole kohustuslik va esimene kord (eeldab seminari ajaks eelneva tunni materjali iseseisvat omandamist).

Eksami hinde saamiseks peavad olema positiivsele tulemusele esitatud mõlemad osad (kirjalik test, is.töö), st. et ei piisa vaid testi või koduste ülesannete esitamisest.
Asenduskirjandus
Hiob, K. (1995) Matemaatiline statistika. Algkursus koolidele, Tallinn
Parring, A.-M., Vähi, M., Käärik, E. (1997) Statistilise andmetöötluse algõpetus, Tartu
Tooding, L.-M. (1999) Andmeanalüüs sotsiaalteadustes, Tartu
Tooding, L.M. (2015) Andmete analüüs ja tõlgendamine sotsiaalteadustes, Tartu