Informaatikaõpetaja
Õppekava kood
IFIOM.DT
Õppekava kuraator
Mart Laanpere
HTMi õppekava kood
1636
Õppekavaversiooni kood
IFIOM/10.DT
Instituut / kolledž
DT - Digitehnoloogiate instituut
Õppekava nimetus e.k.
Informaatikaõpetaja
Õppekava nimetus i.k.
Teacher of Computer Science
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Aineõpetajate koolitus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad või rakenduskõrghariduse diplom või vastav kvalifikatsioon. Infotehnoloogiaalase pädevuse olemasolu, Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse magister (informaatikaõpetaja)
Õppekava eesmärgid
- Luua eeldused tervikliku akadeemilise hariduse omandamiseks kasvatusteaduste ja õpetajakoolituse valdkonnas informaatikaõpetaja erialal; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb kasvatusteaduslikke, eriala- ja didaktikaalaseid põhimõisteid, -teooriaid ja uurimismeetodeid ning seostab neid õppetegevuse eri aspektidega Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Aineõpingud
30.0
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained
30.0
Ainedidaktika
15.0
Praktika
15.0
Vabaained
15.0
Lõputöö
15.0
Kokku
120.0