Rakenduslik sotsiaaltöö
space
Õppekava kood
STRSM.YK
Õppekava kuraator
Aino Kiis
HTMi õppekava kood
1732
Õppekavaversiooni kood
STRSM/08.YK
Instituut / kolledž
YK - Ühiskonnateaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Rakenduslik sotsiaaltöö
Õppekava nimetus i.k.
Applied Social Work
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Tervis ja heaolu
Õppekavagrupp
sotsiaalteenused
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon; erialane (erialalähedane) töökogemus, vastuvõtueksami sooritamine. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse magister (rakenduslik sotsiaaltöö)
Õppekava eesmärgid
Luua eeldused süsteemsete ja laiapõhjaliste teadmiste omandamiseks sotsiaaltööst, sh süvateadmiste omandamiseks eriala kitsamates valdkondades; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab teadmisi sotsiaaltöö teoreetilis-metoodilistest lähtealustest ning deontoloogiast Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
15.0
Erialaained
60.0
Vabaained
15.0
Lõputöö
30.0
Kokku
120.0
space
space
space
space