Õpetajakoolituse praktika I (KAT7036.HR)
space
Õppeaine kood
KAT7036.HR
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õpetajakoolituse praktika I
Õppeaine nimetus inglise k
Teacher Training Practice I
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Tiina Anspal (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused kasvatusteaduslike ja ainedidaktika alaste teadmiste seostamiseks koolitegelikkusega;
Toetada pedagoogiliste situatsioonide ja õpikeskkonna vaatlemise ning analüüsimise oskuse kujunemist;
Toetada üliõpilase kohanemist õpetaja rolliga.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õpetajakoolituse praktika I korraldus ja sisu on seotud õpetajakoolituse kasvatusteaduslike õppeainetega KAT7044.HR, KAT7032.HR ning ainedidaktika õpingutega. Praktika toimub sügissemestril kuuel päeval Tallinna Ülikooli partnerkoolides ja ülikooliga seotud praktikaasutustes. Integreeritud ülesanded antakse ning nende analüüs toimub õpetajakoolituse kasvatusteaduslikes ainetes. Õpetajakoolituse praktika I raames praktiseerib üliõpilane kasvatusteaduslikes ainetes omandatud oskusi. Praktika ülesanded keskenduvad järgmistele teemadele: 1. Õpilase sotsiaalset ja emotsionaalset ning kognitiivset arengut toetava õpikeskkonna kujundamine. 2. Õppeprotsessi osade planeerimine, rakendamine ja analüüsimine lähtuvalt kooli õppekavast. Praktikapäeva raames toimuvad tegevused 3 tunni vältel (kokku praktika jooksul 18 tundi). Praktikal täidab üliõpilane erinevaid vaatlusülesandeid. Tunnivaatluste ja täidetud ülesannete põhjal analüüsib üliõpilane vaadeldavate tundide käiku, õpetaja tegevust ning mõju õpilastele, praktiliste ülesannete põhjal iseenda ja võimalusel kaasüliõpilase tegevust ja õpilaste kaasatust. Tagasiside ning teooria ja praktika analüüs toimub koolikülastusele järgnevate kasvatusteaduslike õppeainete raames. Praktika alguses ja lõpus toimuvad seminarid (kokku 4 tundi).
Praktika korraldust ja ülesandeid tutvustatakse KAT7044.HR, KAT7032.HR ning ainedidaktika ainete raames. Praktikaülesanded tehakse üliõpilastele kättesaadavaks elektrooniliselt eDidaktikumis.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- märkab ja analüüsib seoseid koolitegelikkuse ning kasvatusteaduslikes õppeainetes omandatavate teoreetiliste teadmiste vahel mõtestades koolis toimuvat õpetaja rollist lähtuvalt, järgides professionaalseid ja eetilisi nõudeid;
- vaatleb, uurib ja analüüsib kooli õpikeskkonda, õpetaja erinevaid tööülesandeid koolis, õppetunni läbiviimist, õpetaja tegevusi emotsionaalselt toetava ja kaasava õpikeskkonna kujundajana ning sotsiaalsete ja emotsionaalsete protsesside, sh grupiprotsesside juhtimisel õppekasvatusprotsessis;
- vaatleb, uurib ja analüüsib õpilaste tegevust ja tunnetusprotsesse tunnis, sidudes analüüsi tulemusi teadmistega üldpädevuste alase arengu toetamisest;
- koostab rühmatööna ülevaate kooli arengukavas sõnastatud visiooni realiseerumisest kooli õppe- ja kasvatustegevuses koolis.
Õppejõud
KAT7031.HR, KAT7032.HR õppejõud
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space