Põhipraktika I (MLF7301.LT)
space
Õppeaine kood
MLF7301.LT
vana ainekood
MLF7301
Õppeaine nimetus eesti k
Põhipraktika I
Õppeaine nimetus inglise k
Basic Teaching Practice I
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
Erkki Soika (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Siduda didaktikaalased teadmised koolitegelikkusega;
Toetada üliõpilaste oskust suhelda kooliperega (tulevase) õpetaja rollis;
Võimaldada üliõpilasel saada kogemusi ning areneda aineõpetajana.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Üliõpilane osaleb osakonna ainemetoodikute ja peametoodiku poolt korraldatud praktika algus- ja lõpuseminaril ülikoolis ja koolis. Üliõpilane, kui praktikant-õpetaja, vaatleb-kuulab oma eriala tunde, koostab vaatlus-kuulamiskonspektid, analüüsib koos õpetajaga toimunud tunde; tutvub kooli kui süsteemiga, kuhu ta on praktikale suunatud; täidab regulaarselt praktikamappi. Üliõpilane praktiseerib iseseisvalt praktikantõpetajana, st annab ainetunde (mitte vähem kui 8 tundi nädalas), millega kaasneb vastavate ainetundide konspektide valmistamine; üliõpilane konsulteerib aineõpetaja(te) ja ainemetoodiku(te)ga. Üliõpilane täidab ainemetoodiku(te) poolt määratud ülesandeid. Võimalusel korraldab ja viib läbi ainealase ürituse. Üliõpilane esitab praktikamapi aineõpetaja(te)le, ainemetoodiku(te)le ja osakonna peametoodikule. Üliõpilane külastab ettenähtud arvu oma eriala ainetunde ja koostab iga vaadeldud tunni kohta kirjalikud vaatlus- kuulamiskonspektid, mille esitab aineõpetajale/metoodikule vahetult peale toimunud tundi või hiljemalt järgneval päeval ning lisab need praktikamappi. Konspekt peab sisaldama informatsiooni õpetaja poolt läbiviidud tunni kohta vastavalt ettenähtud skeemile. Üliõpilane koostab tunnikonspektid, mille esitab aineõpetajale ja ainemetoodikule vähemalt 2 päeva enne vastava tunni toimumist. Üliõpilane planeerib ja viib läbi praktikant-õpetajana vähemalt ühe ainealase ürituse (ekskursioon, õppekäik vmt).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab koostöös juhendajaga arvestada õppe- ja kasvatusprotsessi planeerimisel hariduse eesmärkide, riikliku ja kooli õppekavadega, loob õpetades seoseid erinevate ainete ja teemavaldkondade vahel;
- kasutab õppe- ja kasvatusprotsessi läbiviimisel ainealaselt õigeid ning õppija eripärale ja eale vastavaid teadmisi, sõnavara ja meetodeid;
- analüüsib koostöös juhendajatega õppe- ja kasvatusprotsessi ning oma tegevust vastavalt kavandatud eesmärkidele ja alusdokumentidele, oskab sellest lähtuvalt planeerida edasist tegevust, arvestab praktika arengumapi koostamisel sisuliste ja vormistuslike nõuetega;
- järgib viisakusreegleid ja kooli tegevustavasid, juhindub õpetajaeetikast, teeb praktikal koostööd juhendajatega jt praktikaga seotud inimestega.
Õppejõud
lektor PhD Erkki Soika
space