Õpetajakoolituse põhipraktika I (KAT7040.HR)
space
Õppeaine kood
KAT7040.HR
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õpetajakoolituse põhipraktika I
Õppeaine nimetus inglise k
Basic Teaching Practice I
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused ülikoolis omandatud teadmiste seostamiseks koolitegelikkusega;
Toetada pedagoogiliste situatsioonide ja õpikeskkonna vaatlemise ning analüüsimise oskuse kujunemist;
Toetada üliõpilase kohanemist õpetaja rolliga ja koostöö oskuse kujunemist;
Praktiseerida õpetajaks, kasvatajaks olemist;
Toetada üliõpilaste individuaalse e-portfoolio (eDidaktikum`is) rakendumist süsteemseks eneseanalüüsiks.
Õppeaine on suunatud mitme aine õpetaja õppekava tudengitele kolme kõrvalerialaga.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Osalemine õppetööl, sh õpetaja(te) tundide vaatlemine, protokollimine ja analüüsimine sõltuvalt vaatlusteemast;
Erinevate õppetööga seotud tegevuste (tunnikava, tööleht, kontrolltöö, jne) ettevalmistamine ning nende läbiviimisel ja kontrollimisel osalemine;
Tunniseeriate õpetamine kolmes õppeaines;
Ülikooli õppejõudude poolt antud praktikaülesannete läbiviimine ja tagasisidestamine;
Enda rolli ja tegevuste reflekteerimine koolis.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- seostab koolitegelikkust ja teadmisi ning oskusi, mida on omandanud ülikooli erinevates õppeainetes (- Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid - Arengu ja õppimise toetamine - Õppe diferentseerimine - Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas - Ainemetoodika vastavalt suunale);
- oskab iseseisvalt ja koostöiselt terviklikku õpi-, õpetamis- ja kasvatustegevust kavandada ja tunde tervikuna läbi viia, rakendades erinevaid meetodeid, kasutades õppijate eale vastavaid ainealaselt õigeid teadmisi ja sõnavara;
- oskab oma valikuid ja tegevust analüüsida, problematiseerida, põhjendada, uurida, arendada ja mõtestada;
- analüüsib koolitegelikkust erialasest kirjandusest lähtudes end, oma tegevusi ja kasvatus-õppeprotsessi ning oskab planeerida edasist tegevust, kasutades e-portfoolio toetavaid võimalusi.
Õppejõud
space