Õpetajakoolituse praktika II (KAT7037.HR)
space
Õppeaine kood
KAT7037.HR
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õpetajakoolituse praktika II
Õppeaine nimetus inglise k
Teacher Training Practice II
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärgiks on toetada koolikogemuse kaudu kasvatusteaduslike ja ainedidaktika alaste teadmiste, oskuste ja hoiakute arenemist ning õpetaja identiteedi kujunemist; toetada pedagoogiliste situatsioonide ja õpikeskkonna analüüsioskuse arengut ning valmisolekut siduda teooriat ja praktikat aine- ja kutsealaste teadmiste ja oskuste rakendamiseks koolikeskkonnas või õpikeskkonnas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õpetajakoolituse praktika II korraldus ja sisu on seotud õpetajakoolituse kasvatusteaduslike õppeainetega KAT7053.HR, KAT7055.HR ning ainedidaktika/ eriala õpingutega. Praktika toimub kevadsemestril kuuel päeval Tallinna Ülikooli partnerkoolides ja ülikooliga seotud praktikaasutustes. Integreeritud ülesanded antakse ning nende analüüs toimub ainetes KAT7033.HR, KAT7034.HR ja valdkonna ainedidaktikas. Õpetajakoolituse praktika II raames praktiseerib üliõpilane kasvatusteaduslikes ainetes ja ainedidaktika raames omandatud oskusi. Praktikapäeva raames toimuvad tegevused 4-8 tunni jooksul (kokku praktika jooksul 36 tundi). Üliõpilane täidab erinevaid vaatlusülesandeid ja väikesemahulisi praktilisi ülesandeid, mis keskenduvad järgmistele teemadele: 1. Õppija individuaalsuse sh erivajaduse märkamine ja arvestamine õppeprotsessis. 2. Õpetaja kui juht ja nõustaja. Tunnivaatluste ja täidetud ülesannete põhjal analüüsib üliõpilane iseenda ning kaastudengite tegevust ning mõju õpilastele. Praktika korraldust ja ülesandeid tutvustatakse KAT7053:HR, KAT7055.HR ning ainedidaktika ainete raames. Tagasiside ning teooria ja praktika analüüs toimub koolikülastusele järgnevate kasvatusteaduslike õppeainete ning didaktikaseminaride raames Praktika alguses ja lõpus toimuvad seminarid (kokku 4 tundi). Praktika ülesanded tehakse üliõpilastele kättesaadavaks elektrooniliselt eDidaktikumis.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- analüüsib kooli õpikeskkonda ja õpilase tugisüsteemi, toetudes dokumentidele, vaatlustele ja vestlustele tugipersonaliga;
- märkab ja arvestab õppeprotsessi kavandamisel ja õppematerjalide valikul õppija individuaalseid eripärasid (individualiseerimine, diferentseerimine), rakendab planeeritut ning analüüsib toetavate tegevuste rakendamise tõhusust tunnitegevuste läbiviimisel ja tegevusuuringu käigus, toetudes kasvatusteaduslikes ja ainedidaktika õppeainetes omandatud teoreetilistele teadmistele;
- kavandab koostöös juhendava õpetaja või kaasüliõpilasega tunni või tunni osa, arvestades õppijate võimeid ja vajadusi, võimalusel kasutades digitehnoloogiat, viib selle iseseisvalt või koostöös läbi ning analüüsib tehtut;
- kavandab koostöös juhendava õpetajaga hindamisvahendi/hindamiskriteeriumid, rakendab seda iseseisvalt või koostöös õpetajaga õppeprotsessis, analüüsib ja kasutab tulemusi õppimist toetava tagasiside andmisel.
Õppejõud
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/23.LT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/23.DT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/23.LT)
Kunstiõpetaja (KUKAM/23.FK)
Muusikaõpetaja (KUMUM/23.FK)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/23.HR)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/22.HR)
Kunstiõpetaja (KUKAM/22.FK)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/22.LT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/22.FK)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/22.DT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/22.LT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/21.LT)
Kunstiõpetaja (KUKAM/21.FK)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/21.DT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/21.FK)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/21.LT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/20.DT)
Kunstiõpetaja (KUKAM/20.FK)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/20.LT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/20.FK)
Kutseõpetaja (KAKPM/19.HR)
Muusikaõpetaja (KUMUM/19.FK)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/19.LT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/19.DT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/19.LT)
Kunstiõpetaja (KUKAM/19.FK)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/18.LT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/18.DT)
Kutseõpetaja (KAKPM/18.HR)
Kunstiõpetaja (KUKAM/18.FK)
Muusikaõpetaja (KUMUM/18.FK)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/18.LT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/17.LT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/17.DT)
Kunstiõpetaja (KUKAM/17.FK)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/17.LT)
Kutseõpetaja (KAKPM/17.HR)
Muusikaõpetaja (KUMUM/17.FK)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/16.DT)
Käsitöö ja kodunduse õpetaja (KUKKM/16.LT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/16.LT)
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (KUTOM/16.LT)
space