Õpetajakoolituse praktika II (KAT7037.HR)
space
Õppeaine kood
KAT7037.HR
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õpetajakoolituse praktika II
Õppeaine nimetus inglise k
Teacher Training Practice II
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärgiks on toetada koolikogemuse kaudu kasvatusteaduslike ja ainedidaktika alaste teadmiste, oskuste ja hoiakute arenemist ning õpetaja identiteedi kujunemist; toetada pedagoogiliste situatsioonide ja õpikeskkonna analüüsioskuse arengut ning valmisolekut siduda teooriat ja praktikat aine- ja kutsealaste teadmiste ja oskuste rakendamiseks koolikeskkonnas või õpikeskkonnas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õpetajakoolituse praktika II korraldus ja sisu on seotud õpetajakoolituse kasvatusteaduslike õppeainetega KAT7033.HR, KAT7034.HR ning ainedidaktika/ eriala õpingutega. Praktika toimub kevadsemestril kuuel päeval Tallinna Ülikooli partnerkoolides ja ülikooliga seotud praktikaasutustes. Integreeritud ülesanded antakse ning nende analüüs toimub ainetes KAT7033.HR, KAT7034.HR ja valdkonna ainedidaktikas. Õpetajakoolituse praktika II raames praktiseerib üliõpilane kasvatusteaduslikes ainetes ja ainedidaktika raames omandatud oskusi. Praktikapäeva raames toimuvad tegevused 4-8 tunni jooksul (kokku praktika jooksul 36 tundi). Üliõpilane täidab erinevaid vaatlusülesandeid ja väikesemahulisi praktilisi ülesandeid, mis keskenduvad järgmistele teemadele: 1. Õppija individuaalsuse sh erivajaduse märkamine ja arvestamine õppeprotsessis. 2. Õpetaja kui juht ja nõustaja. Tunnivaatluste ja täidetud ülesannete põhjal analüüsib üliõpilane iseenda ning kaastudengite tegevust ning mõju õpilastele. Praktika korraldust ja ülesandeid tutvustatakse KAT7033:HR, KAT7034.HR ning ainedidaktika ainete raames. Tagasiside ning teooria ja praktika analüüs toimub koolikülastusele järgnevate kasvatusteaduslike õppeainete ning didaktikaseminaride raames Praktika alguses ja lõpus toimuvad seminarid (kokku 4 tundi). Praktika ülesanded tehakse üliõpilastele kättesaadavaks elektrooniliselt eDidaktikumis.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- märkab ja analüüsib seoseid koolitegelikkuse ning kasvatusteaduslikes ja ainedidaktika õppeainetes omandatud teoreetiliste teadmiste vahel mõtestades koolis toimuvat õpetaja rollist lähtuvalt ning järgides professionaalseid ja eetilisi nõudeid;
- analüüsib kooli õpikeskkonda ja õpilase tugisüsteemi, tuginedes dokumendianalüüsile, vaatlustele ja vestlustele tugipersonaliga;
- märkab ja arvestab õppeprotsessi kavandamisel ja õppematerjalide valikul õppija individuaalseid eripärasid (individualiseerimine, diferentseerimine) ning hindab toetavate tegevuste rakendamise tõhusust tegevusuuringu käigus,;
- planeerib ja rakendab lõimingut (üldpädevused, ainetevaheline lõiming, läbivad teemad);
- osaleb õpilaste uurimistööde/loovtööde juhendamisega, retsenseerimisega, kaitsmisega seotud tegevustes;
- kasutab õppeprotsessi läbiviimisel kujundavat hindamist, koostab hindamisvahendi/ hindamiskriteerimid ja kasutab seda kokkuvõtval hindamisel;
- koostab rühmatööna ülevaate ühest vaatluse fookuses olnud aspektist koolis.
Õppejõud
Merilin Aruvee
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space