Aine- ja keeleõppe lõimimine mitmekultuurilises õpikeskkonnas (KAT7039.HR)
space
Õppeaine kood
KAT7039.HR
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Aine- ja keeleõppe lõimimine mitmekultuurilises õpikeskkonnas
Õppeaine nimetus inglise k
Content and Language Integrated Learning in a Multicultural Environment
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ene Alas (õpetamise keel: inglise keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada oskus mõista kultuurierinevusi õpilaste mõtteviisides, hoiakutes ja väärtusorientatsioonides, analüüsida ja lahendada kultuuridevahelisi probleemsituatsioone. Kujundada valmisolek ja suutlikkus aine- ja keeleõppe lõimimiseks mitmekultuurilises õpikeskkonnas, luua võimalused teadmiste ja oskuste omandamiseks toetamaks keeleliste erivajadustega õpilaste individuaalset arengut aine- ja keeleõpetajate koostöös.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tutvustatakse kultuuridevahelise kommunikatsiooni põhimõisteid ja kultuuridimensioonide mudeleid (Hofstede, Hall, Gudykunst & Ting-Toomey), õpilaste kultuuri- ja etnilise identiteedi ning kultuuriliste väärtushinnangute arvestamise võimalusi ning kriitilist perspektiivi interkultuurilisusele (Dervin, Abdallah-Pretceille), õpilaste kohanemisraskusi (etnotsentrism, stereotüüpsed arvamused, eelarvamused, kultuurišokk), õpetajate ja õpilaste verbaalse ja mitteverbaalse suhtluse iseärasusi mitmekultuurilises keskkonnas, kultuuridevahelise suhtluspädevuse hindamise kriteeriume eri ainete õpetamisel ja kriitiliste koolisituatsioonide lahendamise viise (Cushner & Brislin), koostöökultuuri loomise perspektiivi (Puren). Tutvustatakse Euroopa keeleõppe raamdokumenti kui Euroopa keeleõppepoliitika alusdokumenti ja selle keeleoskuskäsitust kui aine- ja keeleõppe lõimimise lähtekohta. Antakse põhjalik ülevaade aine-ja keeleõppe lõimimise eesmärkidest, teoreetilistest alustest, vormidest (keelekümblus, LAK-õppe moodulid, õpilasvahetused, kohalikud ja rahvusvahelised projektid jt) ja metoodikast (keeleõppe toetamine ainetundides, aineõppe toetamine keeletundides, õppekavaüleste teemade ja projektide kasutamine) ning keelelise erivajadusega õpilaste hindamisest, tagasiside rollist ja selle erinevatest vormidest mitmekultuurilises keskkonnas. Käsitletakse mitmekultuurilisuse ja sihtkeele omandamise alaste uurimistulemuste rakendusvõimalusi õppetöös, tutvutakse aine- ja keeleõppe lõimimise kogemustega Eestis ja mujal maailmas, õpitakse tundma Euroopa keelemapi kasutusvõimalusi keelelise erivajadusega õpilaste keeleoskuse mõõtmisel, külastatakse üldhariduskoolide keeletunde ja keelekümbluskeskust.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb kultuuriteooria põhimõisteid ja omab teadmisi kultuurierinevuste kohta õpilaste ja õpetajate mõtteviisides, hoiakutes ja väärtusorientatsioonides, oskab analüüsida kultuurierinevusi ja lahendada kultuuridevahelise suhtlemise probleemsituatsioone mitmekultuurilises õpikeskkonnas;
- on omandanud mitmekülgsed teadmised Euroopa keeleõppepoliitika alustest ning aine- ja keeleõppe lõimimise eesmärkidest, teoreetilistest alustest, vormidest ja metoodikast ning oskus neid kriitiliselt hinnata ja valida; suutlikkus seostada teoreetilisi teadmisi keele omandamis- ja õppimiskogemustega ning kasutada neid keelelise erivajadusega õpilaste individuaalse arengu, s.h. keeleõppe toetamisel ja keeleoskuse mõõtmisel; oskus töötada aine- ja keeleõpetajate meeskonnas; valmidus jätkuvaks enesetäiendamiseks.
- tunneb keeleoskuse mõõtmise ja tagasisidestamise vorme ja vahendeid ning oskab neid mitmekultuurilisuse kriteeriumist lähtuvalt valida ja keeleomandamise edendamise eesmärgil rakendada ning neid siduda ainetundmise hindamise metoodikaga.
Õppejõud
Ene Alas
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/22.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/22.LT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/22.DT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/22.LT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/22.DT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/22.HT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/22.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/22.HR)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/22.LT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/22.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/21.DT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/21.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/21.LT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/21.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/21.LT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/21.DT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/21.HR)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/21.HT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/21.LT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/21.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/20.LT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/20.HT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/20.DT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/20.LT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/20.DT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/20.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/20.HR)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/20.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/20.HT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/19.LT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/19.HT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/19.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/19.DT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/19.LT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/19.LT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/19.HR)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/19.DT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/19.HT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/19.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/18.HT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/18.LT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/18.LT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/18.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/18.HT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/18.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/18.LT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/18.HR)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/18.DT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/18.DT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/17.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/17.DT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/17.HT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/17.LT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/17.LT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/17.FK)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/17.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/17.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/17.HR)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/17.LT)
Käsitöö ja kodunduse õpetaja (KUKKM/16.LT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/16.DT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/16.FK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/16.HT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/16.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/16.HR)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/16.HT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/16.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/16.LT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/16.LT)
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (KUTOM/16.LT)
space