Hääl õpetaja töös (KUM7135.FK)
Õppeaine kood
KUM7135.FK
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Hääl õpetaja töös
Õppeaine nimetus inglise k
Usage of Voice in Teaching
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
18
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused teadmiste omandamiseks hääle toimimisest ja tervislikust häälekasutusest.
Hääleaparaadi baasteadmiste ja oskuste kujundamine ning hääle arendamine kõnes.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loengutes ja seminarides käsitletakse hääle tervisliku kasutuse põhimõtteid. Tutvutakse hääleseade esmaste tööpõhimõtetega. Hääl erinevas eas. Hääl ja esinemine.
Hingamistehnika sidumine häälekasutusega. Hääleharjutused hääleaparaadi arendamiseks ja häält säästvaks kasutamiseks.
Iseseisev töö
Diktsiooniharjutused, hääleharjutused, hingamisharjutused.
Õppeaine õpiväljundid
Omab baasteadmisi hääleaparaadist ja selle tervislikust kasutamisest.
Oskab oma häält suunata otstarbekamale ja kõlavamale häälekasutusele.
Hindamismeetodid
Arvestus.
Essee, enesereflektsioon: Minu hääl
Õppejõud
Vaike Kiik-Salupere, PhD
Kohustuslik kirjandus
Blades, E, L. (2018). A Spectrum of Voices. Lanham: Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc.
Brown, T, D. (2018). Anatomy of the Voice; An Illustrated Guide for Singers, Vocal Coaches, and Speech Therapists. Berkeley: North Atlantic Books.
Lyle, H. (2014). Vocal Yoga; The Yoy of Breathing Singing and Sounding. Pacific Palisades: Bluecat Music & Publishing.
Sihvo, M. (2009). Terve hääl, Tallinn: AS Medicina.
Vurma, A. (1996). Laulja pill, Tallinn: Scripta Musicalia.
Asenduskirjandus
Brown, O. (2008). Discover your voice; How to develop healthy voice habits. U.S.A: Delmar Cengage Learning.
Buswell, D. (2006). Performance stretegies for musicians. Stanstead Abbotts: MX Publishing.
Cazden, J. (2012). Everyday Voice Care; The Lifestile Guide for Singers and Talkers. Milwaukee: Hal Leonard Books.
Chipman, B, J. (2008). Singing with mind, body and soul. Tucson: Wheatmark.
Dayme, M, B. (2005). The Performer’s Voice, Realizing Your Vocal Potential, London: W.W. Norton & Company.
Green, D. (2002). Performance Success; Performing Your Best Under Pressure. New York: Routledge A Theatre Arts Book.
Hautamäki, T. (2007). Laulajan Opas, Tampere: Tampereen Yliopistopaino Oy-Juvenes Print.
Hemsley, T. (1998). Singing & Imagination; A Human Approach to a Great Musical Tradition, Oxford: University Pres. (pp. 49-57).
Juslin, P, N. & Sloboda, J, A. (2010). Handbook of Music and Emotion; Theory, Research, Applications. Oxford: University Press. (pp. 401-424).
Kenny, D, T. (2011). The Psychology of Music Performance Anxiety. Oxford: University Press.
Kuus, H. (1961). Laulja häälekool, Tallinn: Eesti riiklik kirjastus. (lk. 132-317).
Leborgne, W. (2014). The Vocal Athlete. San Diego: Plural Publishing.
Saklad, N. (2011). Voice and Speech Training in the New Millennium. Milwaukee: Applause Theatre & Cinema Books.