Õppe diferentseerimine (KAT7033.HR)
space
Õppeaine kood
KAT7033.HR
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õppe diferentseerimine
Õppeaine nimetus inglise k
Differentiation of Instruction
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärk on:
- kujundada väärtustav hoiak tööks erivajadustega õppijatega kaasava hariduse kontekstis;
- luua võimalused teadmiste kujunemiseks hariduslike erivajadustega õppijatest ja nende toetamisest;
- kujundada valmisolek eetilistele tõekspidamiste rajatud teadlikule tegevusele kutsetöös, mis põhineb selleks vajaliku informatsiooni valimisel ja mõtestamisel;
- toetada tulevases õpetajas positiivse hoiaku kujunemist, esmaste teadmiste omandamist ning valmiduse kujunemist uurimistööks õpetaja igapäevases töökeskkonnas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õpilaste eripära ja sellega arvestamine. Õpetaja kui oma töö uurija. Tegevusuuringu etapid. Õpiraskused (düsleksia, düsgraafia, düskalkuulia). Teksti lihtsustamine õpiraskustega lastele. Aktiivsus- ja tähelepanuhäire. Käitumisraskused. Autismispektri häired. Meelepuuded. Tegevusuuringu probleemi püstitus, küsimuste sõnastamine, tegevuskava koostamine ning andmekogumismeetodite valik. Eetilised nõuded uurimistöös. Erivajaduste märkamine ja teadvustamine. Diferentseerimise põhimõtted ja võimalused. Sekkumisstrateegiad. Sooline ja kultuuriline eripära. Kaasav haridus ja selle rakendamine koolis. Koolikorralduslikud õigusaktid, õppe kavandamine (mh koostöö kolleegidega, nt LAK). Tegevusuuringu tulemuste analüüs ja esitlemine.
Aine läbimine eeldab samaaegset registreerumist ainesse KAT7037.HR Õpetajakoolituse praktika II või YDP7002.YM Õpetajakoolituse praktika II ning praktikaülesannete sooritamist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab eristada ja kirjeldada erivajadustest tingitud arengu eripära ja kohaldada ainealase õpetuse põhimõtteid vastavalt õpilase individuaalsetele vajadustele (sh keeleline ja kultuuriline);
- teab ja oskab kavandada õppeprotsessi diferentseerimise/individualiseerimise põhimõtteid ja võimalusi;
- on võimeline siduma kaasava õppe ideid koolitegelikkusega;
- oskab kasutada erinevaid meetodeid (sh tegevusuuringut) oma töö ning õppekeskkonna analüüsimiseks ja arendamiseks.
Õppejõud
Triin Ulla
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/22.DT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/22.HT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/21.FK)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/21.DT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/21.HT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/21.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/21.LT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/21.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/21.HT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/21.LT)
Kunstiõpetaja (KUKAM/21.FK)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/21.DT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/21.HR)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/21.LT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/20.HR)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/20.HT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/20.FK)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/20.LT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/20.DT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/20.LT)
Kunstiõpetaja (KUKAM/20.FK)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/20.DT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/20.HT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/20.HT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/20.HT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/19.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/19.HT)
Kutseõpetaja (KAKPM/19.HR)
Muusikaõpetaja (KUMUM/19.FK)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/19.HR)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/19.LT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/19.LT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/19.DT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/19.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/19.HT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/19.LT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/19.DT)
Kunstiõpetaja (KUKAM/19.FK)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/18.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/18.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/18.HR)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/18.DT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/18.DT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/18.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/18.LT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/18.HT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/18.LT)
Kunstiõpetaja (KUKAM/18.FK)
Muusikaõpetaja (KUMUM/18.FK)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/18.LT)
Kutseõpetaja (KAKPM/18.HR)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/17.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/17.LT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/17.LT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/17.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/17.DT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/17.HT)
Kunstiõpetaja (KUKAM/17.FK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/17.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/17.LT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/17.HR)
Kutseõpetaja (KAKPM/17.HR)
Muusikaõpetaja (KUMUM/17.FK)
Kunstiõpetaja (KUKAM/16.FK)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/16.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/16.DT)
Käsitöö ja kodunduse õpetaja (KUKKM/16.LT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/16.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/16.LT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/16.LT)
Kutseõpetaja (KAKPM/16.HR)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/16.HR)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/16.HT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/16.FK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/16.HT)
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (KUTOM/16.LT)
space