Arengu ja õppimise toetamine (KAT7032.HR)
space
Õppeaine kood
KAT7032.HR
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Arengu ja õppimise toetamine
Õppeaine nimetus inglise k
Supporting Learning and Development
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärk on:
toetada kasvatusteadusliku mõistestiku oskusliku kasutamise kujunemist;
toetada teadmiste kujunemist tunnetusprotsesside olemusest ja arengust ning nende rollist õppimisel;
toetada teadmiste kujunemist õpikeskkonna ja õppetegevuste planeerimiseks, analüüsimiseks ja arendamiseks õpetajana;
luua eeldused tänapäeva õpetajalt oodatavate haridustehnoloogiliste teadmiste ja oskuste kujunemiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Mis ja milleks on kasvatus? Kasvatuse olemusküsimusi ja määratlusi. Kasvatustegelikkus, kasvatussuhe, kasvatusteadvus. Õpetaja kui kasvataja.
Hariduse erinevaid määratlusi. Euroopalik haridusideestik suhestatuna arusaamaga inimesest. Bildung. Inimese plastilisus hariduse eeltingimusena. Haridus ja inimese suhestumine tegelikkusega. Kasvatus ja haridus. Haridus ja õppimine. Elustiil kui fenomen ja konstrukt, õppimine kui tegevus koolinoorte elustiilis. Õpistiilide ja elustiilide seotuse probleem. Indoktrinatsioon ja selle tagajärjed. Poolharidus ja hariduse tähenduse muutumine.
Ülevaade tunnetusprotsessidest (sh täidesaatvatest funktsioonidest, mõtlemisest ja emotsioonidest), nende arengust ja rollist õppimisel.
Ülevaade üldpädevustest ning nende arengu toetamisest tuginevalt teadmistele tunnetusprotsesside olemusest ja arengust
Isemääramisteooria (Self Determination Theory) ja selle rakendamisvõimalused õppijate psühholoogiliste baasvajaduste (autonoomia, kompetentsuse ja kuuluvuse) toetamise kaudu. Õpetaja juhendamisstiil ja õppijate kaasatus. Autonoomia ja struktureeritus kui õppimist toetava õpikeskkonna olulised komponendid. Ennastjuhtiv õppija. Tunni planeerimine: õpiväljundite sõnastamisest hindamiseni. Tagasiside ja kujundav hindamine. Võimekususkumused (ability beliefs) ja õpetaja roll juurdekasvu usku (growth mindset) toetava tagasiside andmisel. Õppeülesanded ja -meetodid. Lõimingu põhimõtted ja võimalused. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) roll ja võimalused õppeprotsessi mitmekesistamisel, hindamisel ja tagasisidestamisel.
Aine läbimine eeldab samaaegset registreerumist ainesse KAT7036.HR Õpetajakoolituse praktika I või YDP7001.YM Õpetajakoolituse praktika I ning praktikaülesannete sooritamist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- kasutab asjatundlikult kasvatusteaduslikku mõistestikku;
-märkab ja analüüsib psüühiliste protsesside rolli õppimisel (sh üldpädevuste arengus);
- oskab näha võimalusi autonoomiat ja koostööd toetava õpikeskkonna kujundamiseks aineõpetuses;
- oskab luua tingimused ennast teadlikult määratlevate ja juhtivate õppijate kujunemiseks;
- analüüsib teooriale tuginevalt õppeprotsessi, õppeülesannete ja meetodite (sh IKT vahendite) valiku eesmärgipärasust ja põhjendatust;
- eesmärgistab, kavandab ning tagasisidestab õppeprotsessi lähtuvalt õppija arengulistest vajadustest ja õpitegevuse eesmärkidest (kasutades sh IKT vahendeid);
-kavandab koostöös ainetevahelist lõimingut toetava tunnikava, kasutades sh IKT vahendeid.
Õppejõud
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/22.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/22.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/22.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/22.DT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/22.HT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/21.FK)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/21.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/21.DT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/21.HT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/21.LT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/21.DT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/21.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/21.LT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/21.LT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/21.HT)
Kunstiõpetaja (KUKAM/21.FK)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/21.HR)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/20.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/20.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/20.LT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/20.DT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/20.LT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/20.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/20.DT)
Kunstiõpetaja (KUKAM/20.FK)
Muusikaõpetaja (KUMUM/20.FK)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/20.HR)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/20.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/19.HR)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/19.LT)
Kutseõpetaja (KAKPM/19.HR)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/19.DT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/19.LT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/19.HT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/19.FK)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/19.LT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/19.DT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/19.HT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/19.HT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/19.HT)
Kunstiõpetaja (KUKAM/19.FK)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/18.LT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/18.LT)
Kunstiõpetaja (KUKAM/18.FK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/18.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/18.DT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/18.HT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/18.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/18.LT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/18.HT)
Kutseõpetaja (KAKPM/18.HR)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/18.DT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/18.HR)
Muusikaõpetaja (KUMUM/18.FK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/17.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/17.HR)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/17.LT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/17.FK)
Kunstiõpetaja (KUKAM/17.FK)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/17.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/17.DT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/17.HT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/17.LT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/17.LT)
Kutseõpetaja (KAKPM/17.HR)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/17.HT)
Kunstiõpetaja (KUKAM/16.FK)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/16.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/16.DT)
Käsitöö ja kodunduse õpetaja (KUKKM/16.LT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/16.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/16.LT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/16.LT)
Kutseõpetaja (KAKPM/16.HR)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/16.HR)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/16.HT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/16.FK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/16.HT)
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (KUTOM/16.LT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/00.HR)
space