Programmeerimise alused (IFI6074.DT)
Õppeaine kood
IFI6074.DT
vana ainekood
IFI6074
Õppeaine nimetus eesti k
Programmeerimise alused
Õppeaine nimetus inglise k
Programming Fundamentals
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused programmeerimise olemuse, baasmõistete ja
põhimeetodite mõistmiseks. Luua eeldused protseduurseks
programmeerimiseks sobiva keele kasutamiseks ning tüüpiliste
keeletarindite mõistmiseks. Aidata kaasa algoritmimisoskuse
ning lihtsamate tüüpalgoritmide kasutamisoskuse kujunemisele.
Luua eeldused väikesemahulise tarkvara loomise elutsükli
sammude omandamiseks Toetada baasi kujunemist, mis on
vajalik teiste programmeerimisega seotud ainete läbimisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Arv- ja tekstandmete esitamine arvutis. Arvusüsteemid.
Üldotstarbelise programmeerimiskeele süntaks ja semantika.
Lihtsamad algoritmid: summeerimine, loendamine, suurim ja
vähim väärtus. Tegevusskeem algoritmide esitamiseks.
Muutujad. Lihtandmetüübid. Struktuursed andmetüübid.
Aritmeetika- ja loogikaavaldised. Omistamine. Sisend. Väljund.
Juhtstruktuurid: jada, valik ja kordus ning vastavad
keeletarindid. Funktsioonid ja parameetrite edastamine.
Tekstifailide kasutamine. Programmi koostamise tüüpilised
sammud, testimine ja silumine.
Aine toimub praktikatundidena arvutiklassis. Iseseisva tööna
tuleb õpitu kinnistamiseks igal nädalal iseseisvalt lõpetada
kontakttundides pooleli jäänud ja lisaks lahendamiseks antud
ülesanded ning lugeda kursuse materjali, sh vastavaid peatükke
õpikust.
Iseseisev töö
Iseseisvaks tööks on igal nädalal praktikatunnis pooleli jäänud
ning lisaks lahendamiseks antud ülesannete lõpuni lahendamine
ning kursuse materjalide lugemine viidatud peatükkide ulatuses.
Järgnevas tunnis on alati võimalik küsida kodus lõpetada jäänud
ülesannete kohta. Järgnevates tundides lahendatavad ülesanded
võivad tugineda eelmiste tundide töödele, mistõttu iganädalane
ülesannete lõpuni lahendamine on väga vajalik!
Kohustusliku kirjanduse läbitöötamist kontrollitakse testi abil.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse edukalt läbinud üliõpilane:
Tunneb protseduurse programmeerimisega seonduvaid põhimõtteid, mõisteid ja keelt ning programmeerimise olemust;
Analüüsib lihtsamaid probleeme ning koostab nende lahendamiseks algoritme, kasutades sealjuures tüüpalgoritme;
Esitab algoritme tegevusskeemi abil ning „tõlgib“ algoritmi programmeerimiskeelde, jälgides kodeerimise reegleid ja häid tavasid;
Oskab programmikoodi töötlemiseks kasutada sobivat keskkonda, programmikoodi siluda ja testida.
Hindamismeetodid
Eksam.
Hinne kujuneb kirjaliku testi (mõisted, keelekonstruktsioonid, koodi
mõistmine) – 30% ning eksamitöö (ülesande lahendamine, programmi
koostamine ja testimine) – 70% põhjal. Eksamile pääsemise eeldusena
peab teoreetilisi teadmisi kontrolliv test olema positiivselt
sooritatud (st testi eest on saadud vähemalt 51% punktidest).
Õppejõud
õp Inga Petuhhov
Asenduskirjandus
Kuna kursusel puudub selgelt eristuv loenguline osa, ei ole võimalik eraldi välja tuua asenduskirjandust loengute jaoks. Lugeda tuleks samu materjale, mis on esitatud kohustusliku kirjandusena.