Tarkvaratehnika (IFI6009.DT)
Õppeaine kood
IFI6009.DT
vana ainekood
IFI6009
Õppeaine nimetus eesti k
Tarkvaratehnika
Õppeaine nimetus inglise k
Software Engineering
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Aidata kaasa teadmiste kujunemisele tarkvaraarenduse meetoditest, protsessidest ja arenduseks kasutatavatest tehnilistest vahenditest. Aidata kaasa objekt-orienteeritud modelleerimiskeele UML praktilise rakendamis- ning mõistmiskogemuse kujunemisele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tarkvara kavandamise mõisted ja printsiibid. Kavandamise mustrid. Objektorienteeritud kavandamine. Tarkvara elutsükli mudelid. Süsteemi ja kasutajate vajaduste analüüs ja spetsifitseerimine. Tarkvara kavandamine, realiseerimine, testimine, hooldamine. Meetodid ja protsessid tarkvara arendamisel. Vahendid tarkvarasüsteemi modelleerimiseks erinevatest vaatenurkadest. Tarkvaraarenduseks kasutatava tarkvara võimalused. Tarkvara modelleerimiseks kasutatav keel UML ja selle olulisemad skeemid. UML-iga loodavad mudelid ja nendest arusaamine. Iseseiseva tööna lahendatakse modelleerimisülesandeid.
Iseseisev töö
Iseseisvateks töödeks on mudelite koostamine kasutades UML-skeeme. Täpsemad tingimused ning ülesanded ilmutatakse kursuse veebilehel:
http://www.cs.tlu.ee/~inga/SE/
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane:
Teab tarkvaratehnika mõisteid ning kirjeldab erinevaid tarkvaraarenduse protsesse ja elutsükli etappe.
Toob näiteid tarkvara arendusmeetoditest.
Analüüsib ja selgitab UML-skeemide abil loodud mudelite tähendust.
Analüüsib talle tuttavat tegevusvaldkonda ning kasutab tulemuste esitamiseks UML-i skeeme.
Kasutab skeemide loomiseks CASE-vahendit.
Hindamismeetodid
Eksam.
Hinne kujuneb testi (20%), õigeaegselt esitatud kodutööde (30%) ja kirjaliku eksami (50%) põhjal.
Õppejõud
õp Inga Petuhhov
Kohustuslik kirjandus
Loengumaterjalid kursuse veebilehel: http://www.cs.tlu.ee/~inga/SE/.
Asenduskirjandus
Larman, C. 2004 Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, Third Edition.