Programmeerimise põhikursus (IFI6069.DT)
Õppeaine kood
IFI6069.DT
vana ainekood
IFI6069
Õppeaine nimetus eesti k
Programmeerimise põhikursus
Õppeaine nimetus inglise k
Basic Course in Programming
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda põhioskused rakendusprogrammide koostamiseks. Õpitakse kavandama ja koostama programme nii eraldi kui grupina ning kasutama abimaterjale. Kursus annab aluse, mille külge on võimalik kinnitada programmeerimise valikkursustel saadavad oskused.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Java programmide ülesehitus. Massiivid, listid, alamprogrammid. Kirjeldava statistika lahenduste programmeerimine.
Objektorienteeritud programmeerimine. Graafika, sündmused, animatsioon, mudelite koostamine. Liht- ja struktuurandmetüübid, vood, failid. Erindid. Võrguprogrammid, lõimed. Rakendid. Programmeerimiskõlbuliku mudeli koostamine.
Iseseisev töö
Iseseisvaks tööks on üksi, paaris ja grupitöö käigus rakenduse planeerimine, teostus ja esitlus.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinu tunneb Java objektorienteeritud rakendusprogrammide tööpõhimõtteid ning koostamise võimalusi. Oskab luua objekte, meetodeid, klasse (sealhulgas abstraktseid), alamklasse, liideseid. Tunneb graafikakomponente ning oskab luua graafilise kasutajaliidese, kasutada kuulareid sündmuste töötlemiseks, animatsioone, võrgulahendusi. Oskab koostada keskmise keerukusega rakendusi nii üksinda kui grupina.
Hindamismeetodid
Eksam. Hinnet mõjutavad iseseisvad tööd, kontrolltöö, grupitöö, teooriaseminar ning eksamiülesande käigus õppejõu silma all loodud rakendus.
Õppejõud
Jaagup Kippar
Kohustuslik kirjandus
Java põhikursuse konspekt. http://minitorn.tlu.ee/~jaagup/kool/java.
Asenduskirjandus
Asenduskirjanduse põhjal läbimine on võimalik eraldi kokkuleppel õppejõuga.