XML rakendused (IFI6038.DT)
Õppeaine kood
IFI6038.DT
vana ainekood
IFI6038
Õppeaine nimetus eesti k
XML rakendused
Õppeaine nimetus inglise k
XML Applications
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
42
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Aidata tundma õppida XMLi rakendusvaldkondi ja kasutamisvõimalusi, kasutada XMLi omaloodud programmides.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
XMLi kasutusvaldkonnad, eelised ja puudused. Keele võimalused, süntaks. Dokumendist andmete eraldamine ja dokumendi struktuuri muutmine XSL ja XPATHi abil. XMLiga suhtlemine programmeerimiskeeltes – R, PHP Andmepuud ja DOM. Mahukad dokumendid ja SAX. XML andmebaaside juures. XML-i põhised keeled ja vormingud, XML-põhiste standardite näiteid, kaardirakendused. Andmete analüüsimoodused R-keele abil. Reaalajarakenduste koostamine Shiny abil. Andmete analüüsi ja esitamise oskuse täiendamine muuhulgas datacamp.com veebikeskkonna kaudu. Rakenduste APIde kasutamine. Aine raamidesse kuulub muu hulgas ka andmeanalüüsi- ja vahetusega seotud rakendusprogrammide koostamine nii praktikumides kui iseseisva tööna.
Iseseisev töö
Iseseisva tööna koostatakse viis väiksemat XML rakendust.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinu:
Oskab nimetada XMLi ja JSONi kasutuskohti;
Suudab lugeda ja täiendada XML-vormingus konfiguratsioonifaile;
Oskab kavandada ja kirja panna soovitavate andmete jaoks vajalikku XML-struktuuri;
Suudab koostada XML-sisendi ja väljundi omaloodud programmidele;
Tunneb levinumaid XML-põhiseid märgistuskeeli.
Suudab oma rakendustele lisada võimalusi avalike veebirakenduste APIde kaudu.
Oskab anda kättesaadavatest andmetest mitmesuguse detailsusega ülevaateid nii arvuliselt kui graafiliselt.
Oskab kokku kogutud andmete põhjal teha analüüse, koostada mudeleid ning neid omakorda kättesaadavaks teha nii inimesele kui arvutile.
Hindamismeetodid
Arvestus. Suuremate läbitud teemade kohta tuleb esitada kodutöö, semestri lõpul klassis sooritada arvestustöö ning teooriaseminar.
Õppejõud
lekt Jaagup Kippar
Kohustuslik kirjandus
XML Rakenduste konspekt.
Asenduskirjandus
Asenduskirjanduse põhjal läbimine on võimalik eraldi kokkuleppel
õppejõuga.