Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas (KAT7034.HR)
space
Õppeaine kood
KAT7034.HR
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas
Õppeaine nimetus inglise k
Teacher and Student as Learners in School and Society
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on:
- kujundada süsteemne arusaam koolist kui institutsioonist ja seda mõjutavatest teguritest ning kooli mõjust kogukondlikele suhetele ja huvigruppidele;
- anda ülevaade erinevatest pedagoogilistest süsteemidest ja nende mõjust pedagoogilisele ja õppeprotsessile;
- võimaldada analüüsida pedagoogilist tegelikkust, toetudes süsteemsetele pedagoogilistele, pedagoogilis-psühholoogilistele ja didaktilistele teadmistele;
- analüüsida efektiivselt tegutsemise viise erinevates (koolikeskkonna) olukordades ning kujundada arusaam nõustamise võtmeoskustest, et olla õpilastele koolis esmaseks abiliseks ning kolleegidele ja lapsevanematele toetajaks;
- anda ülevaade klassijuhataja tööst koolis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õpetajaharidus, seadusandlus, kutse-eetika. Nõustamisoskused õpetajale.
Nõustamisprotsessid. Klassijuhataja koostöö kolleegiga, lapsevanemaga
Arenguvestlused ja tagasisidestamine. Kaasamine, erisused ja konfliktid grupis. Kriisipedagoogika, sotsiomeetria. Õpetaja kui juht (juhtimisstiilid: jagatud ja kaasav juhtimine), õpetaja ja kogukond: vastutus võrgustikukoostöö toimimise tagamiseks. Kool kui kasvatustegelikkus. Väärtused kasvatuses ja kasvatusväärtused. Koolikultuur ja erinevad pedagoogilised süsteemid. Ülevaade erinevatest inimesekäsitustest (kasvatus)filosoofias. Ideoloogia ja võim ning nende roll kasvatuse kui praktika ning kasvatusfilosoofia kujunemisel ja teostumisel. Kasvatusfilosoofia isiksusliku arengu teekonnana.
Aine läbimine eeldab samaaegset registreerumist ainesse KAT7037.HR Õpetajakoolituse praktika II või YDP7002.YM Õpetajakoolituse praktika II ning praktikaülesannete sooritamist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab mõtestada kasvatuse seotust ajastu ja ühiskonnaga ning kooli institutsionaalse raamistiku nähtavat ja varjatud toimet isiksusele;
- omab ülevaadet nüüdisaegsetest erinevatest pedagoogilistest süsteemidest, neist lähtunud innovatiivsetest praktikatest, oskab analüüsida nende mõju ja kasutusväärtust kasvatus- ja õppeprotsessis;
- suudab analüüsida kasvatustegelikkust ja rakendada tõhusa tegutsemise võtteid erinevates (koolikeskkonna) situatsioonides, lähtudes kasvatusteaduslikust, pedagoogilis-psühholoogilisest ja didaktikaalasest süsteemsest teadmusest;
- on teadlik õpetaja vastutusest ja võimalustest muutuvas koolis ja ühiskonnas ning reflekteerib oma professionaalset identiteeti ning tegevust õpetajana (sh seadusandlus ja õpetaja kutse-eetika);
- on teadlik oma mõjust õpilaste väärtusmaailma ja enesemääratlusprotsesside kujundajana ning oskab suunata vastavaid protsesse klassiruumis ja kogukonnas;
- omab teadmisi põhilistest nõustamisoskustest, oskab nii aineõpetaja kui ka klassijuhatajana juhtida gruppi, väärtustab ning oskab planeerida ja viia läbi ühistegevusi ning arenguvestlusi, teha koostööd kolleegide ja hariduse sidusrühmadega (mh lapsevanemad, tugisüsteemid, kogukond).
Õppejõud
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/22.HT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/22.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/22.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/22.DT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/22.HT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/21.FK)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/21.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/21.DT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/21.HT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/21.LT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/21.DT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/21.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/21.LT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/21.LT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/21.HT)
Kunstiõpetaja (KUKAM/21.FK)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/21.HR)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/20.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/20.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/20.LT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/20.DT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/20.LT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/20.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/20.DT)
Kunstiõpetaja (KUKAM/20.FK)
Muusikaõpetaja (KUMUM/20.FK)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/20.HR)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/20.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/19.HR)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/19.LT)
Kutseõpetaja (KAKPM/19.HR)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/19.DT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/19.LT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/19.HT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/19.FK)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/19.LT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/19.DT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/19.HT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/19.HT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/19.HT)
Kunstiõpetaja (KUKAM/19.FK)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/18.LT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/18.LT)
Kunstiõpetaja (KUKAM/18.FK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/18.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/18.DT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/18.HT)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/18.HT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/18.LT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/18.HT)
Kutseõpetaja (KAKPM/18.HR)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/18.DT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/18.HR)
Muusikaõpetaja (KUMUM/18.FK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/17.HT)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/17.HR)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/17.LT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/17.FK)
Kunstiõpetaja (KUKAM/17.FK)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/17.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/17.DT)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/17.HT)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (KUIKM/17.LT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/17.LT)
Kutseõpetaja (KAKPM/17.HR)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/17.HT)
Kunstiõpetaja (KUKAM/16.FK)
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM/16.HT)
Matemaatikaõpetaja (MLMOM/16.DT)
Käsitöö ja kodunduse õpetaja (KUKKM/16.LT)
Võõrkeeleõpetaja (GRVOM/16.HT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/16.LT)
Kehakultuuri õpetaja (TSKOM/16.LT)
Kutseõpetaja (KAKPM/16.HR)
Mitme aine õpetaja (KAMOM/16.HR)
Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM/16.HT)
Muusikaõpetaja (KUMUM/16.FK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/16.HT)
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (KUTOM/16.LT)
space