Matemaatika didaktika (MLM7103.DT)
space
Õppeaine kood
MLM7103.DT
vana ainekood
MLM7103
Õppeaine nimetus eesti k
Matemaatika didaktika
Õppeaine nimetus inglise k
Didactics of Mathematics
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Madis Lepik (õpetamise keel: eesti keel)
Annika Volt (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Eesmärgiks on anda üliõpilastele teadmised ja konkreetsed oskused matemaatika õppeprotsessi planeerimiseks, korraldamiseks ning analüüsimiseks.
Sellele lisanduvad teadmised matemaatilise mõtlemise olemusest ja selle individuaalsetest iseärasustest, matemaatilisest võimekusest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Matemaatika didaktika kui teadussuund, selle eesmärgid, objekt, meetodid. Matemaatika õppimise teooriad: biheivioristlikud teooriad, konstruktivism. Matemaatiline võimekus, selle areng ja arendamine. Õpiraskused. Visuaalne ja verbaalne matemaatilises mõtlemises. Keeleprobleemid matemaatikaõpetuses. Matemaatika õpetamise eesmärgistamine ja planeerimine. Kognitiivne ja afektiivne taksonoomia. Õppetöö planeerimine ja analüüs. Õppetöö realiseerimine. Õppeprotsessi struktuur. Mõistete kujundamine. Ülesannete treeninglahendamise korraldamine. Rakendusülesannete lahendamine. Probleemõpe ja loovülesannete lahendamine. Tõestamise didaktika. Praktiliste tööde didaktika. Kodutööde didaktika. Hindamine. Praktilised videotreeningud õpetamisvõtete omandamiseks.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb matemaatika didaktika põhimõisteid;
- oskab aineprogrammis toodud märksõnade raames arutleda, eristades olulist ebaolulisest, tuginedes didaktikateooriatele, kasutades korrektselt matemaatika didaktika termineid;
- teab matemaatika didaktika põhilisi uurimismeetodeid ja suudab kavandada lihtsamat uuringut;
- oskab kavandada ja analüüsida õppeprotsessi, valdab õpitulemuste kontrolli vorme ja meetodeid.
Õppejõud
Madis Lepik
Lisainfo
Loengutes-seminarides osalemine on soovituslik.
space