Õpetajakoolituse põhipraktika I (MLM7411.DT)
space
Õppeaine kood
MLM7411.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õpetajakoolituse põhipraktika I
Õppeaine nimetus inglise k
Basic Teaching Practice I
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
1. Luua juhendatud praktika kaudu võimalused ainealaste ja pedagoogiliste pädevuste rakendamiseks ning arendamiseks koolikeskkonnas.
2. Toetada õpetaja professionaalse identiteedi kujunemist kooli ja ülikooli koostöös.
3. Toetada tagasiside ja eneseanalüüsi kaudu üliõpilase professionaalset arengut.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Praktika nelja nädala jooksul kuulab ja analüüsib vähemalt 20 matemaatika tundi (kokku kõikides kooliastmetes) ning kavandab ja viib läbi kolme nädala jooksul kokku 25–30 matemaatika tundi kahes põhikooli klassis (põhikooli matemaatikaõpetaja suuna korral ainult II kooliastmes). Tutvub matemaatika õpetamise probleemidega praktikakooli näitel. Võtab etteantud teemal sõna praktika lõpukonverentsil. Iseseisev töö hõlmab tundideks ettevalmistamist, erialase kirjandusega tutvumist, tunnikonspektide koostamist, õppevahendite valmistamist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- koostöös juhendajaga kavandab õppeprotsessi riiklikule ja kooli õppekavale toetudes, seab õppijast lähtuvad õpieesmärgid, valib sobiva õppesisu ja õppemeetodid ning tagasiside viisid lõimides erinevaid aineid ja teemavaldkondi;
- demonstreerib ainealaste teadmiste rakendamist õpetamisprotsessis, kasutab korrektset ainealast terminoloogiat õppeprotsessi läbiviimisel, haridustehnoloogilisi lahendusi;
- seob õppeprotsessi läbiviimisel pedagoogilised teadmised ainealaste teadmistega, pakub välja võimalusi õppeprotsessi kohandamiseks õppijate vajadustest lähtuvalt;
- analüüsib koostöös juhendajatega õppe- ja kasvatusprotsessi, reflekteerib enda professionaalset arengut ning planeerib sellest lähtuvalt edasised tegevused teisel põhipraktikal.
Õppejõud
Annika Volt
space