Õpetajakoolituse põhipraktika II (MLM7412.DT)
space
Õppeaine kood
MLM7412.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õpetajakoolituse põhipraktika II
Õppeaine nimetus inglise k
Basic Teaching Practice II
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
1. Luua juhendatud praktika kaudu võimalused ainealaste ja pedagoogiliste pädevuste rakendamiseks ning arendamiseks koolikeskkonnas.
2. Toetada õpetaja professionaalse identiteedi kujunemist kooli ja ülikooli koostöös.
3. Toetada tagasiside ja eneseanalüüsi kaudu üliõpilase professionaalset arengut ning kujundada valmisolek elukestvaks professionaalseks arenguks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Praktika nelja nädala jooksul kuulab ja analüüsib vähemalt 20 matemaatika tundi (kokku kõikides kooliastmetes) ning kavandab ja viib läbi kokku 35–40 matemaatika tundi. Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja kutset taotlev üliõpilane peab nendest tundidest vähemalt 20 tundi andma gümnaasiumis. Põhikooli matemaatikaõpetaja kutse taotleja annab tunde II ja/või III kooliastmes, sh vähemalt 20 tundi III kooliastmes (7.–9. klass). Praktikant täidab juhendava õpetaja kõik ülesanded, mis eeldab koolis viibimist kogu koolipäeva vältel. Täidab ka klassijuhataja ülesandeid ühes oma põhiklassis. Tutvub matemaatika õpetamise probleemidega praktikakooli näitel, tutvub ka praktikakoolis oleva matemaatika alase õppekirjandusega ja õppetarvikutega. Viib läbi matemaatikaalase klassivälise ürituse.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- kavandab õppeprotsessi riiklikule ja kooli õppekavale toetudes, seab õppijast lähtuvad õpieesmärgid, valib sobiva õppesisu ja õppemeetodid ning tagasiside viisid lõimides erinevaid aineid ja teemavaldkondi;
- valdab ainealast õppesisu, kasutab haridustehnoloogilisi lahendusi ja korrektset ainealast terminoloogiat õppeprotsessi läbiviimisel;
- seob õppeprotsessi läbiviimisel pedagoogilised teadmised ainealaste teadmistega, kohandab õppeprotsessi õppijate vajadustest lähtuvalt;
- analüüsib koostöö võimalusi õppija arengu toetamiseks koolis ja klassijuhataja rolli õppe-kasvatusprotsessis;
- analüüsib koostöös juhendajatega õppe- ja kasvatusprotsessi, reflekteerib enda professionaalset arengut ning planeerib sellest lähtuvalt edasised tegevused.
Õppejõud
Annika Volt
Lisainfo
Vastavalt digitehnoloogiate instituudi nõukogu 21.03.2023 istungi otsusele nr 1-6/42 ei rakendata antud aine puhul varasemate õpingute ja töökogemuse (VÕTA) arvestamist.
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space