Õpetajakoolituse põhipraktika I (MLM7198.DT)
space
Õppeaine kood
MLM7198.DT
vana ainekood
MLM7198
Õppeaine nimetus eesti k
Õpetajakoolituse põhipraktika I
Õppeaine nimetus inglise k
Basic Teaching Practice I
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Merili Konik (õpetamise keel: eesti keel)
Hele-Riin Kutsar (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Seostada kasvatusteaduslikud, didaktika- ning ainealased teoreetilised ja metoodilised teadmised praktilise tegevusega.
Praktiseerida õpetajaks, kasvatajaks olemist II ja III kooliastmes (põhikooli matemaatikaõpetaja suuna korral ainult II kooliastmes).
Tutvuda õppekasvatustööga seotud riiklike alusdokumentidega.
Luua alus õpetaja kui isiksuse kujunemisele.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Praktika nelja nädala jooksul kuulab ja analüüsib vähemalt 20 matemaatika tundi (kokku kõikides kooliastmetes) ning kavandab ja viib läbi kolme nädala jooksul kokku 25-30 matemaatika tundi kahes põhikooli klassis (põhikooli matemaatikaõpetaja suuna korral ainult II kooliastmes). Tutvub matemaatika õpetamise probleemidega praktikakooli näitel. Võtab etteantud teemal sõna praktika lõpukonverentsil. Iseseisev töö hõlmab tundideks ettevalmistamist, erialase kirjandusega tutvumist, tunnikonspektide koostamist, õppevahendite valmistamist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- arvestab õppe- ja kasvatusprotsessi planeerimisel hariduse eesmärkide, riikliku ja kooli õppekavaga, loob õpetades seoseid erinevate ainete ja teemavaldkondade vahel;
- kasutab õppe- ja kasvatusprotsessi läbiviimisel ainealaselt õiget ning õppija eripärale ja eale vastavaid teadmisi, sõnavara ja meetodeid;
- analüüsib õppe- ja kasvatusprotsessi ning oma tegevust vastavalt kavandatud eesmärkidele ja alusdokumentidele, oskab sellest lähtuvalt planeerida edasist tegevust, arvestab praktika arengumapi koostamisel sisuliste ja vormistuslike nõuetega;
- järgib viisakusreegleid ja kooli tegevustavasid, juhindub õpetajaeetikast, teeb praktikal koostööd juhendajatega jt praktikaga seotud inimestega;
- omab süvendatud teadmisi ainedidaktikast.
Õppejõud
Annika Volt
space