Heuristika koolimatemaatikas (MLM7405.DT)
Õppeaine kood
MLM7405.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Heuristika koolimatemaatikas
Õppeaine nimetus inglise k
Heuristics in School Mathematics
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
24
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Madis Lepik (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada üliõpilastele ülevaate saamine
- heuristika olemusest ja selle rakendusvõimalustest koolimatemaatikas,
- probleemülesannete lahendamise strateegiatest,
- uurimusliku õppe olemusest ja rakendamisets.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuses käsitletakse heuristilise lähenemise vajadust koolimatemaatikas. Tutvustatakse probleemülesannete lahendamise õpetamise metoodikat ning töötatakse läbi lahendusstrateegiaid. Lahendatakse arvukalt koolimatemaatikasse sobivaid probleemülesandeid. Tutvutakse uurimusliku õppe olemuse ning selle korraldamise metoodikafa. Töötatakse läbi koolimatemaatikasse sobivaid uurimusliku õppe tööjuhendeid. Iseseisev töö seisneb Polya raamatu “Kuidas seda lahendada” refereerimises, probleemülesannete lahendamises ja lahenduste esitlemises, uurimusliku õppe tööjuhendite koostamises.
Iseseisev töö
Iseseisev töö seisneb loengumaterjali ja õppekirjanduse läbitöötamises ja esse või arendusprojekti koostamises.
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinud üliõpilane
- mõistab probleemülesannete ja uurimusliku õppe olemust ning nende koolimatemaatikas kasutamise vajadust;
- tunneb probleemülesannete lahendamise üldskeemi ja õpetamise metoodikat;
- tunneb probleemülesannete lahendamise erinevaid strateegiaid ja oskab neid rakendada;
- omab teadmisi uurimusliku õppe metoodikast;
- oskab iseseisvalt koostada uurimusliku õppe materjale.
Hindamismeetodid
Arvestuse aluseks on:
- auditoorses õppetöös osalemine;
- referaadi koostamine ja esitlemine;
- kodutööde sooritamine;
- 2 uurimusliku õppe tunni kavandamine ja vastavate õppematerjalide koostamine.
Õppejõud
dots Madis Lepik
Asenduskirjandus
1. Polya, G. Mathematical Discovery. New York, Wesley and Sons, 1965.
2. Lepmann, L., Lepmann T. Teeme ise matemaatikat. Tallinn, Avita, 1995.
3. Posamentier, A. S. Problem-Solving Strategies for Efficient Elegant Solutions. Grades 6-12. Gorwin Press, 2008.
4. Schackow, J.B., O’Connell, S. Introduction to problem solving. Heinemann, 2008.
5. Baptist, P., Raab, D. Implementing inquiry in mathematics education, 2012.