Heuristika koolimatemaatikas (MLM7405.DT)
space
Õppeaine kood
MLM7405.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Heuristika koolimatemaatikas
Õppeaine nimetus inglise k
Heuristics in School Mathematics
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Madis Lepik (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada üliõpilastele ülevaate saamine
- heuristika olemusest ja selle rakendusvõimalustest koolimatemaatikas,
- probleemülesannete lahendamise strateegiatest,
- uurimusliku õppe olemusest ja rakendamisets.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuses käsitletakse heuristilise lähenemise vajadust koolimatemaatikas. Tutvustatakse probleemülesannete lahendamise õpetamise metoodikat ning töötatakse läbi lahendusstrateegiaid. Lahendatakse arvukalt koolimatemaatikasse sobivaid probleemülesandeid. Tutvutakse uurimusliku õppe olemuse ning selle korraldamise metoodikafa. Töötatakse läbi koolimatemaatikasse sobivaid uurimusliku õppe tööjuhendeid. Iseseisev töö seisneb Polya raamatu “Kuidas seda lahendada” refereerimises, probleemülesannete lahendamises ja lahenduste esitlemises, uurimusliku õppe tööjuhendite koostamises.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab probleemülesannete ja uurimusliku õppe olemust ning nende koolimatemaatikas kasutamise vajadust;
- tunneb probleemülesannete lahendamise üldskeemi ja õpetamise metoodikat;
- tunneb probleemülesannete lahendamise erinevaid strateegiaid ja oskab neid rakendada;
- omab teadmisi uurimusliku õppe metoodikast;
- oskab iseseisvalt koostada uurimusliku õppe materjale.
Õppejõud
Madis Lepik
space